Høye ambisjoner for grønn skipsfart

Regjeringen la i dag frem sin nye handlingsplan for grønn skipsfart. – Det er bra at regjeringen har høye ambisjoner for grønn skipsfart. Det gir store muligheter for den norske maritime klyngen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Han understreker at planen må følges opp med handling og at den må gjenspeiles i regjeringens budsjettforslag som legges frem til høsten.

Den nye handlingsplanen for grønn skipsfart vil være et viktig virkemiddel for å nå skipsfartens klimamål. Klimagassutslippene fra innenriks sjøfart skal halveres innen 2030, og hele den internasjonale flåten skal redusere utslippene med 50 % innen 2050, og bli fossilfri så raskt som mulig i løpet av dette århundret.

 - Arbeidet med å utvikle grønn skipsfart er et viktig skritt på veien for å kutte utslipp også på større og mer energikrevende skip, sier Solberg.  Derfor er det  viktig at regjeringen i handlingsplanen fremhever at Norge også i fremtiden skal være en pådriver i FNs maritime organisasjon, IMO, for å redusere klimagassutslipp fra den internasjonale skipsfarten.

 I handlingsplanen sier regjeringen blant annet at de vil innføre tiltak for flåtefornyelse i nærskipsfarten, og at det skal legges til rette for utbygging av infrastruktur for nullutslippsløsninger på land. Regjeringen vil også bruke incentivordninger for nærskipsfart som virkemiddel for å redusere de totale utslippene fra godstransporten.  

 -Dette er positive grep fra regjeringen, sier Solberg.  Grønn omstilling vil kreve store investeringer både på skip og i havnene, og her kan myndighetene ha en utløsende effekt ved å tilrettelegge for grønne prosjekter, for eksempel gjennom gode rammebetingelser og et målrettet virkemiddelapparat.  Vi har også en forventning om at regjeringen gjeninnfører incentivordningen for godsoverføring som beklageligvis i praksis er fjernet i Revidert Nasjonalbudsjett. Det er stort behov for en stabil politikk som varer over tid på dette området, sier Solberg.

 Handlingsplanen sender også et viktig signal til vareeierne om å etterspørre grønne transportløsninger i sine logistikkoperasjoner.

 -Grønn omstilling i skipsfarten krever innsats i hele verdikjeden, blant annet vil lengre kontrakter, risikodeling i prosjektene, og en økt betalingsvillighet for mer miljøvennlige skip være viktig for å få fart på det grønne skiftet, sier Solberg og legger til:

 -Det er også bra at staten som en stor innkjøper av transporttjenester i større grad skal stille krav om lav- og nullutslippsløsninger. Staten kan med sin innkjøpsmakt på denne måten fungere som en teknologidriver i markedet.

 Rederiforbundet har en nullvisjon om skadelige utslipp til luft og sjø og ser frem til å bidra i det videre arbeidet med oppfølgingen av strategien og konkretisering av tiltakene.