God sikkerhetskultur på norsk sokkel

Riksrevisjonen la 15. januar frem en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten basert på fire eksempler som kommer med til dels sterk kritikk av tilsynet. -Rapporten gir nyttige innspill hva gjelder Petroleumstilsynets prioriteringer i tråd med målsettingen om risikobaserte tilsyn. Men den må ikke overskygge det faktum at norsk sokkel er verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, og at Petroleumstilsynet er en viktig bidragsyter til dette, sier Harald Solberg administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Mange år med utvikling av norsk sokkel har vist til stadig bedre resultater på dette området, og 2017 var det året da totalrisikoen var på det laveste nivået siden målingene startet.

-En viktig bærebjelke i sikkerhetsarbeidet er den tilliten og det samarbeidet som er mellom alle partene i industrien. Vi ønsker velkommen en kritisk gjennomgang, men vil understreke at det er en sterk og god sikkerhetskultur i petroleumsvirksomheten. Det er uheldig om man erstatter tillit med mistillit, sier Harald Solberg. 

Våren 2018 behandlet Stortinget meldingen Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten hvor det ble vist til et sterkt trepartssamarbeid som en av årsakene til at vi har en sterk og robust sikkerhetskultur på norsk sokkel. Et samlet Storting viser til at ambisjonen er at norsk sokkel skal være ledende på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

– Den norske modellen og trepartssamarbeidet er en god, effektiv og viktig modell for å sikre gjennomføring av en sterk sikkerhetskultur, og kontinuerlig forbedring. Riksrevisjonens rapport må ikke etterlate et inntrykk av at HMS-tilstanden innen en av våre viktigste næringer er dårlig, avslutter Solberg