Vil ha økt satsing på nærskipsfarten

300.000 trailerlass kan forsvinne fra veiene og flyttes over på sjøen. Det vil redusere ulykker, køer, veislitasje og skadelige utslipp. Effekten blir blant annet kutt i CO2-utslipp tilsvarende 150.000 personbiler og en innsparing for samfunnet på 1,3 milliarder kroner, ifølge beregninger Norges Rederiforbund har gjort.

- Dette viser at det må satses mer på nærskipsfarten. Gode politiske initiativ for å flytte gods fra land til sjø møtes med stor entusiasme i næringen og gir umiddelbare resultater, sier forbundets næringspolitiske direktør Amund Drønen Ringdal til Finansavisen 25. januar.

Før påske i 2017 presenterte Samferdselsdepartementet Nasjonal Transportplan (NTP). Den inneholdt flere viktige elementer for å flytte gods fra land til sjø.

Men til tross for betydelige midler til godsoverføring hadde myndighetene lave ambisjoner knyttet til hvilken effekt dette ville ha på flyttingen av gods fra land til sjø de kommende 12 årene.

Departementet beregnet å bruke nesten 4 milliarder over 12 år på godsoverføring. Resultatet skulle være en flytting av 2,4 millioner tonn over på sjø. Næringen har forpliktet seg til å overoppfylle ambisjonsnivået allerede før Nasjonal Transportplan trer i kraft. Og forbundets tall viser at dette skjer til 2,5 prosent av den beregnede kostnaden.

- Incentivordningen for godsoverføring har vært ønsket av næringen og vareeiere for å stimulere til å bruke den mest klimavennlige transportformen, sier Ringdal til Finansavisen 25. januar.

Han mener tallgrunnlaget til transportetatene har undervurdert potensialet i sjøtransporten:

- Vi håper statsråden, i god tid før neste NTP-rullering, får på bordet et treffsikkert tallmateriale for potensialet i nærskipsfarten. Det vil være et viktig virkemiddel for å få større kraft bak initiativene for å flytte mer gods fra land til sjø, sier Amund Drønen Ringdal til avisen.