Viktig med enighet om Statsbudsjettet for 2019

Regjeringspartiene ble 20. november enige med KrF om et budsjettforlik om statsbudsjettet for 2019. Regjeringens forslag om å myke opp fartsområdebegrensningene for passasjerskip i utenriksfart får ikke flertall. Denne endringen var en oppfølging av forslag fra det partssammensatte fartsområdeutvalget som ville tillatt NIS-registrering av utenriksferger utenfor Norden. -Rederiforbundet tar til etterretning at Stortinget ikke følger opp denne delen av Fartsområdeutvalgets innstilling, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

 

For å snu trenden med færre skip på norsk flagg satt regjeringen i 2014 ned et utvalg for å vurdere fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen. I dette utvalget var både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden representert. Utvalgets forslag om oppmyking av fartsområdebegrensningene kombinert med en styrking og lovfesting av nettolønnsordningen har ført til en positiv utvikling og innflagging av skip til norsk flagg både innen nærskipsfarten og når det gjelder offshore konstruksjonsskip. Et sterkt norsk flagg er viktig for Norges internasjonale posisjon og gjennomslagskraft på maritime områder.

-I et krevende marked er det viktig at vi viderefører en helhetlig maritim politikk som gir selskapene langsiktige og stabile rammevilkår. Det vil på lang sikt styrke norsk skipsfart, løfte maritim kompetanse og den norske maritime klyngen, sier Solberg.

Midlertidige tiltak fjernes

Budsjettforliket endrer ikke regjeringens forslag om å redusere permitteringslengden fra 49 til 26 uker med virkning fra 1. januar 2019. – Dette forslaget rammer særlig den offshorerelaterte delen av maritim næring som fortsatt har en meget krevende markedssituasjon. Redusert permitteringsperiode svekker dessverre norske rederiers mulighet til å beholde kompetanse gjennom en krevende markedssituasjon, avslutter Solberg.