Styrker eksportfinansieringen

-Det er svært positivt at Regjeringen foreslår en ny midlertidig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge, sier adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund. Rederivirksomhet og innkjøp av nye skip, ny teknologi eller nye innovasjoner er svært kapitalintensivt. Tilgang på kapital er helt avgjørende for vekst og videre utvikling i den maritime næringen.

Gode eksportfinansieringsordninger gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge AS er derfor helt avgjørende for den maritime næringens konkurransekraft og sysselsetting. Et velfungerende eksportfinansieringstilbud som sikrer tilgangen til finansiering av svært kapitalkrevende investeringer er viktig, og et nødvendig supplement til tradisjonell bankfinansiering, sier Solberg.

Norges Rederiforbund har tidligere bemerket at det er svært viktig at både GIEK og Eksportkreditt Norge AS har nødvendig fleksibilitet for videre utvikling, herunder utvikling av nye produkter, samt andre kommersielt ønskelige endringer. Det er også viktig at enhetene kan tilpasse seg markedene og kundene, herunder nye kunder. Vi forutsetter at skip som også går til utenlandsk havn omfattes av gjeldende ordning som skip i utenriksfart, dvs. at et skip enten omfattes av gjeldende ordning eller ny ordning, avslutter Solberg.

Mer informasjon.