Stortinget sier ja til ny personvernlov (GDPR)

Stortingets Justiskomité går inn for at EUs regler om personopplysninger (GDPR) skal gjelde i Norge, slik regjeringen har foreslått. I EU-landene vil det nye personvernregelverket tre i kraft 25. mai 2018, men Justisdepartementet skriver i en melding at det tidligst vil skje i Norge i juli. Inntil det skjer gjelder personopplysningsloven fra 2000. Stortinget skal formelt behandle saken 22. mai.

I innstillingen fra Justiskomitéen heter det at regjeringen må følge opp det behov små og mellomstore bedrifter har for veiledning om de nye reglene. Samtidig er det grunn til å minne om at mesteparten av reglene ikke er nye, men allerede følger av dagens personvernlov. Blant endringene kan nevnes at det nå er slutt på meldeplikter og konsesjonssøknader til Datatilsynet. Det vil heller ikke være straffbart å bryte de nye reglene, men sanksjonen vil i stedet være overtredelsesgebyr, som Datatilsynet kan ilegge. Slike gebyrer vil kunne være meget høye ved alvorlige brudd på regelverket.

På Rederiforbundets medlemssider kan du lese mer om de nye reglene, og her finner du også noe verktøy. Også Datatilsynet gir informasjon og flere veiledere på side nettsider.