Store muligheter i flåtefornyelse i nærskipsfarten

Nærskipsfarten står foran en omfattende flåtefornyelse. -Dette er en stor mulighet til å utvikle og implementere ny teknologi som kan gi oss en mer miljøvennlig og konkurransedyktig nærskipsflåte samtidig som vi utvikler teknologi som kan eksporteres til et større marked, sa administrerende direktør Harald Solberg under Rederiforbundets seminar om fremtidens sjøtransport.

75 prosent av transportarbeidet i Norge går i dag på kjøl. Men til tross for klare politiske ambisjoner om å flytte en enda større andel av godstransporten fra vei til sjø, går utviklingen feil vei. Sjøtransportens konkurransekraft svekkes sammenlignet med vei og bane.  

For transport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal, har veitransporten i 2010–2015 økt like mye eller mer enn transport på sjø og bane. Dersom veitransporten på disse strekningene hadde vært utført på sjø og bane i stedet, ville kostnadene for samfunnet som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer blitt betydelig mindre, ifølge Riksrevisjonens rapport.  

Hydro Aluminium er et selskap som har ambisjoner om å flytte mer last fra vei til sjø.  Med tilgang på mer konkurransedyktig sjøtransport kan selskapet redusere bruk av lastebil i Norge vesentlig. For å få det til må staten ta sin del av regningen og gi vareeiere incentiv til å velge sjøtransporten, mener logistikksjef i Hydro Aluminium, Susanne Vinje.  

Den norske nærskipsfartsflåten organisert i Rederiforbundet har i dag en gjennomsnittsalder på 21 år og behovet for flåtefornyelse er stort. Samtidig er nærskipsfarten et segment som tradisjonelt har hatt lave marginer og begrenset kapitaltilgang. Tilgang på kapital er derfor helt avgjørende for vekst og videre utvikling i dette segmentet.  

Harald Solberg ga ros til regjeringen for å ha en tydelig ambisjon om å styrke sjøtransportens konkurransekraft, men etterlyser flere virkemidler for å gjøre gode ambisjoner om til handling. 

- Det handler om behov for mer effektive havner, mindre brukerfinansiering, unngå at havnekapital brukes på en rekke andre formål, modernisering av los og sjøtrafikkovervåkning langs kysten og å tilrettelegge for mer klima- og miljøvennlige løsninger i skipsfarten. Videreføring og styrking av incentivordning for godsoverføring er også viktig, sa han og understreket;  

-Få maritime klynger har et bedre utgangspunkt enn den norske. Vår langstrakte kyst og den maritime klyngen kan brukes som klimalaboratorium til å teste ut ny teknologi og grønne bærekraftige løsninger.  

Blant innledere og debattanter var:  

Statssekretær Brage Baklien
Riksrevisor Per Kristian Foss 
Harald Solberg, Administrerende direktør i Rederiforbundet 
Nils Magne Fjereide, leder av Rederiforbundets gruppe for nærskipsfart 
Marius Holm, Zero 
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
Wenche Nistad, Administrerende direktør GIEK 
Øyvind Leistad, Markeds- og utviklingsdirektør i Enova
Susanne Vinje, Head of Logistics i Hydro Aluminium