Statsbudsjett 2019: - Tøffe markeder, behov for stabile rammevilkår

Norsk økonomi er i vekst, arbeidsledigheten faller og oljeprisen er på vei opp. Samtidig vil 2018 trolig bli det mest krevende året for offshorenæringen siden oljeprisfallet i 2014. - Det vil fortsatt være svært krevende for maritime leverandører til oljeindustrien og deler av skipsfarten de neste årene. Det er derfor både bra og viktig at rammevilkårene i Norge fortsatt er forutsigbare og stabile, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 viderefører regjeringen viktige maritime rammevilkår som rederiskatteordningen og refusjonsordningen for sjøfolk. Regjeringen foreslår ingen endringer prosentsatsen i formuesskatten, men vil øke rabatten for aksjer og driftsmidler til 25 prosent, samtidig som bunnfradraget også økes. - Det er bra at formueskatten reduseres noe, men vi hadde ønsket at Regjeringen prioriterte enda bedre vilkår for privat eierskap, sier Solberg.

Grønn skipsfart og plast i havet

Norges Rederiforbund har en visjon om at norsk skipsfart ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Globalt skal skipsfarten innen 2050 halvere utslippene av klimagasser. For å lykkes med disse ambisiøse målsettingene må det satses kraftig på innovasjon og utvikling av null- og lavutslippsteknologi. På dette området har den maritime klyngen i Norge store muligheter til å utvikle løsninger som verden trenger.  

Regjeringen bevilger 3 milliarder kroner til Enova, en økning på 344 millioner kroner. Her er grønn skipsfart spesielt trukket frem. Regjeringen bevilger også 7 millioner kroner til Grønt Kystfartsprogram for utvikling av nye nullutslippsløsninger og hybridløsninger. Regjeringen satser også mer på autonomi, hydrogen og digitalisering i skipsfarten. Regjeringen jobber også for en satsing på flytende havvind.

-Alt dette er positivt og følger næringens målsetting om å bli mer miljøvennlig. Hele den maritime klyngen bidrar til at Norge er verdensledende på skipsfart og maritime operasjoner, sier Solberg.

-Regjeringen fortjener også ros for at den legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall. Vi jobber allerede med å se hvordan vår flåte kan bidra i dette viktige kartleggings- og opprydningsarbeidet, sier Solberg.

Land til sjø

Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til støtteordning for miljøvennlige og effektive havner og viderefører incentivordningen for godsoverføring. Dette er et steg i riktig retning.  Men i forslaget til statsbudsjett for 2019 skuffer regjeringen i sin satsing på sin helhetlige satsing på gods fra land til sjø. I Nasjonal Transportplan var det indikert en større satsing på dette området. Sjøtransport er den mest klimavennlige transportformen og styrking av sjøfartens konkurranseevne vil være et viktig bidrag til å løse våre logistikk- og klimautfordringer, sier Harald Solberg.

Global usikkerhet i handelspolitikken

Internasjonal usikkerhet i handelspolitikken og økt fokus på proteksjonisme, preger dessverre internasjonal handel i 2018. -Som en verdensledende skipsfartsnasjon, er det avgjørende at Regjeringens politikk er stabil og at vi har globale løsninger og er konkurransedyktige internasjonalt. Det er derfor viktig at Regjeringen fortsatt vil jobbe for å sikre frihandel, sier Solberg.

Flere skip med norsk flagg

I statsbudsjettet følger Regjeringen også opp flertallsanbefalingen fra det regjeringsoppnevnte Fartsområdeutvalget om ferger i utenriksfart.  

Et stort antall skip på norsk flagg er viktig for å sikre Norges tyngde og innflytelse på internasjonale rammebetingelser og lovgivning. Gjennom oppmykning av fartsområdene og regjeringens «Maritime Strategi – blå vekst for grønn fremtid» har flere norske rederier valgt å flagge hjem til norsk flagg de siste årene. Det er en svært positiv utvikling som også er viktig for å sikre flere norske maritime arbeidsplasser. 

-Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. En konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk vil bidra til rekruttering av norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og vil bidra med viktig erfaringsbasert kompetanse til den maritime klyngen, sier Harald Solberg.

Norge er i dag en stor sjøfartsnasjon og det gir ringvirkninger til hele den maritime næringen som i dag gir arbeid til nærmere 90 000 kvinner og menn, og skaper verdier for over 140 milliarder kroner hvert år.