Skipsfarten tar klimarisiko på alvor

-Klimarisiko er høyt på agendaen i skipsfarten, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. Han mener kunnskap om klimarisiko er avgjørende for å utvikle god politikk som gjør selskaper og samfunn bedre rustet for å møte klimautfordringene vi står overfor. En avgjørende forutsetning for å lykkes i å redusere klimarisikoen er at næringslivet griper mulighetene for å utvikle nye løsninger og verdikjeder knyttet til nullutslippsteknologi.

I dag la regjeringens klimarisikoutvalg frem sin rapport som vurderer klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.  Utvalget skiller mellom to typer risiko, - fysisk risiko og omstillingsrisiko i forbindelse med overgangen til lavkarbonøkonomien. Fokus har vært å belyse sentrale klimarisikofaktorer for norsk økonomi og legge grunnlag for at offentlig og privat sektor kan vedlikeholde og videreutvikle kunnskapen om klimarisiko.  

Skipsfarten står midt i et grønt skifte og forholder seg allerede til klimarisiko i praksis. Rederiforbundet støtter den offensive ambisjonen vedtatt i IMO som slår fast at næringen skal kutte CO2-utslippene med 50 prosent innen 2050 og bli karbonfri så fort som mulig i løpet av dette århundret. 

-Kompetansen vi har opparbeidet i den norske maritime klyngen er et veldig godt utgangspunkt for å utvikle lav- og nullutslippsteknologi. Klimautfordringen representerer derfor også en forretningsmulighet, sier Solberg.  Når nye klimakrav skal settes ut i live, må Norge ta lederskap. Vi har alle forutsetninger for å skape nye, lønnsomme verdikjeder innenfor ny, miljøvennlig maritim teknologi.   Dette er en klimamulighet som vi må gripe, sier han. 

-Et skip har en levetid på 25-30 år. Det betyr at skip som bygges i dag må kunne innfri fremtidige utslippskrav. Det betyr at klimarisiko allerede påvirker investeringsbeslutninger i rederiene, sier Solberg.  

Rederiforbundet ser frem til å arbeide videre med denne problematikken på grunnlag av klimarisikoutvalgets rapport.  

Her kan du lese mer om klimarisikoutvalget og dets arbeid.

Les mer om klimarisiko og skipsfarten her.