Uheldig at regjeringen svekker permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å redusere permitteringslengden fra 49 til 26 uker med virkning fra 1. januar 2019. – Dette forslaget rammer den offshorerelaterte delen av maritim næring og svekker norske rederiers mulighet til å konkurrere om nytt arbeid, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Dagens permitteringsperiode med fritak fra lønnsplikt på 49 uker har vært gjeldende siden 2016 og kom i stand som krisetiltak for å kunne beholde viktig kompetanse i selskapet gjennom krevende tider.  

Regjeringen viser i forslaget til statsbudsjett til økt etterspørsel etter arbeidskraft, samt nedgang i arbeidsledighet og permitteringer. Imidlertid gjenspeiler ikke denne beskrivelsen situasjonen i den offshorerettede delen av maritime næring som fremdeles har mange skip i opplag og permitterte ansatte.

Regjeringens forslag til reduksjon i permitteringsperiode medfører at ansatte som ikke kan sysselsettes etter 26 uker permittering vil måtte sies opp ved nedbemanning. 

– Reduksjonen i permitteringsperioden fører til at rederiene mister arbeidskraft med kompetansen som er nødvendig for å kunne konkurrere om nytt arbeid på norsk sokkel, uttaler Solberg. 

 

Solberg viser til at arbeidstakere offshore med nødvendig utdanning og sertifiseringer ikke er «hyllevare», og at det derfor for den maritime næringen er spesielt viktig å beholde arbeidskraften også gjennom krevende tider som vi nå fortsatt står i.