Må styrke sjøtransporten

Rederiforbundet krever tiltak for å styrke sjøtransporten i konkurranse med veitrafikken. - Avgifts- og gebyrregimet for sjøtransporten må gjennomgås og forenkles, og losberedskapsavgiften må fjernes i sin helhet for å styrke sjøtransporten, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Veitransporten siden 70-tallet har tatt markedsandeler fra bane og sjø. Dette skiftet er i strid med politiske ønsker og målsettinger, og gir svært uønskede effekter.

Økt veitransport gir større risiko for ulykker, skadde og drepte i trafikken. Samtidig vil mer veitransport gi økt luftforurensning, støyforurensning, samt økt slitasje på veinettet som gir store kostnader til vedlikehold og investeringer.

- Sjøtransport er den mest klimavennlige transportformen. Styrking av sjøfartens konkurranseevne vil være et viktig bidrag til å løse Norges fremtidige logistikk- og klimautfordringer, sier Solberg til Finansavisen 3. oktober.

Han gir regjeringen honnør for å ha opprettet en tilskuddordning for godsoverføring til rederier som oppretter eller justerer ruter for å flytte mer godstransport fra vei til sjø.

Det første året ble søknader for 93 millioner kroner innvilget. Pengene skal utbetales over en treårsperiode. Det vil innebære at 2,7 millioner tonn varig overføres fra vei til sjø, noe som tilsvarer om lag halvparten av det identifiserte godsoverføringspotensialet.

- Det sier oss to ting; incentivordningen vil kunne utløse stor overføring av gods fra vei til sjø, og det identifiserte godsoverføringspotensialet er etter all sannsynlighet grovt undervurdert, sier Solberg.
Han mener potensialet er «mye større».