Gode tiltak for et renere hav

Det er gledelig at Regjeringen i budsjettet foreslår å øke innsatsen i bistandsprogrammet mot marin forsøpling til 400 millioner kroner, en økning på 250 millioner fra i år. - Plast i havet er i dag et av verdens rasket voksende miljøproblemer som det er helt avgjørende at vi finner gode løsninger på. Den norske maritime klyngen er ledende i verden på kompetanse og teknologi knyttet til et bredt spekter av aktiviteter i og på havet. Den kunnskapen kan vi også bruke til å kartlegge havets helse, blant annet gjennom bruk av sensorer og utvikling av nye mer effektive løsninger for opprydding av søppel, sier Harald Solberg.

Regjeringen foreslår også å bruke 10 mill. kroner til å styrke forskningen på marin forsøpling og mikroplast. Den nasjonale tilskuddordningen til opprydding og forebygging av marin forsøpling på 65 millioner kroner videreføres. 30 millioner kroner er satt av til forsking på samspillet i økosystemet og havets helse, og de forsterker også satsning på havteknologi og maritim innovasjon med 17 millioner kroner.

Hovedårsaken til forsøplingen av havet kommer ikke fra skipsfarten, men fra dårlig avfallshåndtering på land. Rederiforbundet har imidlertid stor tro på at maritim næring kan bidra med viktige tiltak i kampen mot forsøpling av havet. Derfor har vi tatt initiativ til å samle et bredt lag av aktører gjennom innovasjonsprosjektet Circular Cleanup (https://circularcleanup.com/ ) . Her samles ambisiøse næringsaktører fra maritim sektor med avfallsindustrien, myndigheter og miljøbevegelse. Målet er å foreslå nye konkrete tiltak som kan gjøre det lønnsomt å rydde opp mer effektivt og resirkulere plast på avveie.

Videre har Rederiforbundet sammen med Havforskningsinstituttet, Kongsberggruppen og rederiet Torvald Klaveness lansert et prosjekt for utvikling av sensorer som kan plasseres om bord på skip i ordinær fart og som samler inn miljødata, inkludert plastmengde, og tilby disse data til forskningsformål.

-Vår næring har levd av og ved havet i generasjoner. Det skal vi også gjøre i generasjoner fremover. Sunne og bærekraftige hav er derfor helt avgjørende for vår fremtid. Vi vil gi regjeringen honnør for en offensiv politikk for sunne og rene hav, avslutter Harald Solberg.