Betinget optimisme og opplagstoppen er trolig nådd

Rederiforbundets årlige konjunkturundersøkelse viser en betinget optimisme når det gjelder utvikling i omsetning og lønnsomhet for 2018. Halvparten av Rederiforbundets medlemmer forventer økt omsetning i år. For offshoresegmentene viser undersøkelsen at opplagstoppen trolig er nådd. – Vi ser positive utviklingstrekk i markedene fremover. Likevel ser vi at også 2018 blir et krevende år for de av våre medlemmer som er involvert i offshore olje- og gass aktiviteter. Høyere rater og økt aktivitet vil være avgjørende for å sikre bærekraftig lønnsomhet i denne verdikjeden, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Tranportsegmentene har siden finanskrisen slo inn over næringen i 2008 gradvis økt omsetningen sin, og har først nå en omsetning som har tatt igjen nivået fra før finanskrisen. Offshoresegmentene har hatt en svært krevende tid siden oljeprisfallet i 2014, med halvert omsetning de siste tre årene. Til tross for en forventning om noe bedring i riggmarkedene, forventer offshore service-segmentet en ytterligere reduksjon i omsetning i 2018.

Samlet sett forventer alle segmenter noe økt aktivitet og bedret lønnsomhet. Over halvparten av rederiene forventer at driftsresultatet blir bedre i 2018 enn det var i 2017. Det er dobbelt så mange som i fjorårets undersøkelse. Kun 23 prosent forventer at resultatet blir dårligere i år enn det var i fjor, hvilket er en halvering fra for ett år siden.

I alle fire medlemssegmenter er det økt optimisme med hensyn til lønnsomhet. Deep sea-rederiene er de mest optimistiske av medlemmene i Rederiforbundet. Nesten åtte av ti deep sea-rederier forventer økt driftsresultat.

Samtidig ser vi at offshoresegmentene fremdeles går svært krevende tider i møte, med lav ressursutnyttelse, høye opplagstall, lave rater og kort tidshorisont på inngåtte kontrakter.

- Det er viktig å huske at en stor andel av de rederiene som nå varsler bedret driftsresultat i 2018 kommer fra svært lave nivåer i 2017, og at dette ikke nødvendigvis betyr at rederiet går i pluss, sier Solberg.

Opplagstoppen nådd

Konjunkturundersøkelsen viser at opplagstoppen ble nådd i 2017, da 183 skip og rigger lå i opplag. Det tilsvarende tallet for februar 2018 er 162, en nedgang på nesten tolv prosent. Det er i midlertid verdt å merke seg at antallet rigger i opplag har ligget stabilt på 25 rigger i denne perioden.

I løpet av 2018 forventes antall skip og rigger å falle til 110 – en reduksjon på 44 skip og åtte rigger.

- Endringen i opplagstallene skyldes en kombinasjon av økt aktivitet knyttet til olje og gass, økt omfang av skraping, og salg av skip. Dersom prognosen slår til, vil vi ved utgangen av 2018 se en opplagssituasjon som er på nivå med høsten 2016 – to år etter oljeprisfallet i 2014, sier Solberg.

2018 – første år med bemanningsøkning siden oljeprisfallet

2017 ble et nytt år der rederiene måtte redusere antall sysselsatte. I løpet av fjoråret måtte rederiene si opp eller permittere 3 100 ansatte. Samtidig ble det ansatt 2 800 personer i 2017 hos rederiene, halvparten i riggselskaper. Dette innebærer at rederier nedbemannet med totalt 300 personer i 2017.

Nedbemanningene er relativt likt fordelt mellom sjøfolk, riggansatte og landansatte. Nesten alle nedbemanninger har funnet sted hos offshore service-rederiene og riggselskapene.

Samtlige segmenter forventer økt sysselsetting i løpet av 2018. Totalt forventer rederiene en sysselsettingsvekst på 1 700 personer. Deep sea-segmentet har høyest forventning om sysselsettingsvekst.

- Skipsfarten og maritim næring er i endring, og vi trenger ny kompetanse og kloke hoder fra et bredt spekter av profesjoner som kan bidra til utvikling og omstilling, sier Solberg.

Færre mener kapitalmarkedet er stram

Kun 22 prosent opplever at kapitaltilgangen er god, men andelen som vurderer kapitalmarkedet som stramt er redusert fra 60 til 39 prosent.

-Samlet sett har det ikke vært så positive vurderinger av kapitalmarkedet siden 2015. Men bildet varierer betydelig mellom segmentene. Der transportsegmentene i større grad opplever kapitaltilgangen som god, opplever offshoresegmentet fremdeles tilgangen som stram, sier Solberg.

Stabilitet og konkurransedyktige rammebetingelser trekkes frem som det viktigste når rederiene blir spurt om hvilke forhold som er viktige for å eie og drive virksomhet i og fra Norge. Det er særlig formuesskatt, rederiskatt og nettolønn som nevnes når rederiene blir spurt om de viktigste forutsetninger for å være etablert i Norge.