Behov for beredskapsbase på Svalbard

SARiNOR2-rapporten ble overlevert statssekretær i Justisdepartementet, Thor Kleppen Sættem under et beredskapsseminar i Oslo 27. februar. En arktisk beredskapsbase på Svalbard ble trukket frem som det viktigste tiltaket i rapporten, sammen med økt samordning og bedre kommunikasjon.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg og leder for Maritimt Forum Nord, Tor Husjord ønsket velkommen til seminar om SARiNOR2-prosjektet.

Hovedmålet for SARiNOR2 har vært å kartlegge dagens beredskap mot akutt forurensning og bergingsoperasjoner, identifisere behov og definere fremtidens beredskapsløsninger for nordområdene.

Les rapporten her.

En sentral målsetning for SARiNOR2 har vært å identifisere tiltak som i størst mulig grad adresserer svakheter i dagens situasjon, og samtidig fremmer samordning og samarbeid mellom brukerne av nordområdene. Sentralt for prosjektet har vært å identifisere hvilke tilleggsutfordringer man vil møte i nordområdene, og hvilke tiltak som er aktuelle for å takle disse.

Det foreslås fire tiltakspakker: 

  • Arktisk beredskapsbase på Svalbard (mobilt lager og beredskapsteam i Longyearbyen)
  • Økt kompetanse, samordning og samarbeid om arktisk beredskap
  • Kommando og kontroll for overvåkning og aksjonering i nordområdene (bedret kommunikasjon, bl.a. bredbånd)
  • Fartøysprogram for beredskap i nordområdene (Kystvaktskip i nord og helårlig drift av Polarsyssel)

Tiltakspakkenes formål er å forbedre dagens beredskap vesentlig på de områdene hvor tilleggsutfordringene har blitt identifisert.

-Satsing på en arktisk beredskapsbase på Svalbard vil være et avgjørende skritt i retning av en forbedret beredskap i nordområdene. Det betyr økt lokal tilstedeværelse av både ressurser, infrastruktur og logistikkapasiteter. Å etablere en arktisk beredskapsbase på Svalbard vil derfor være et grunnleggende grep for å møte de tilleggsutfordringene som er identifisert, sa prosjektleder Knut Espen Solberg fra DNV GL.

Seminaret ble avsluttet med paneldebatt med blant andre Solveig Horne (FrP), Eirik Sivertsen (Ap) og Hans Kvadsheim fra Simon Møkster Shipping.

SARiNOR2-prosjektet har bestått av følgende partnere: AS Norske Shell, ConocoPhillips, Den Norske Krigsforsikring, DNV GL, Eni Norge AS, Fiskernes Havbruksfond, Hovedredningssentralen, Kystvakten, Kystverket, Lundin Norway A/S, Maritimt Forum Nord, NOFO, Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norwegian Hull Club, Petroleumstilsynet, Redningsselskapet og Troms fylkeskommune.