-Målet om godsoverføring er ikke nådd

- Norge har et svært godt utgangspunkt for å få mer gods over på kjøl. Nå er det på høy tid at politikerne legger frem en helhetlig transportpolitikk som samtidig gjør sjøtransporten mer konkurransedyktig, sier Rederiforbundets næringspolitiske direktør Amund Drønen Ringdal.

Riksrevisjonen la i dag frem en rapport som slår fast at det politiske målet om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane, ikke er nådd. En viktig årsak er manglende satsing på godstransport på sjø og jernbane.

-Dette stemmer godt overens med de erfaringene våre medlemmer har, sier Ringdal. Konkurransen mot veitransporten blir stadig tøffere. Dette viser at det går feil vei i transportpolitikken og at det må flere målrettede tiltak på plass skal vi nå målet om å overføre mer transport av gods fra vei til sjø.

Riksrevisor Per Kristian Foss mener det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport.

-Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier Foss.

Ett skip i nærskipsfart kan frakte like mye gods som 2-300 trailere. Ved å flytte mer transport av varer fra vei til sjø vil det bli mindre trafikk, færre ulykker, lavere utslipp og langt mindre kø på veiene. Skal vi lykkes med å overføre mer gods fra vei til sjø, mener Rederiforbundet at følgende områder må prioriteres:

  • Det må etableres et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfartens konkurransekraft sammenliknet med veitransport.
  • Det må innføres målrettede tiltak for flåtefornyelse, og legges til rette for å ta i bruk mer miljøvennlige og lavutslippsteknologier i sjøtransporten.
  • Tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø må styrkes, forenkles og gjøres mer tilgjengelig.
  • Hele systemet for trafikkavviklingen til sjøs – inklusive lossystemet – må målrettes, effektiviseres og moderniseres.
  • Utbygging og drift av havner og tilhørende landbasert infrastruktur må prioriteres langt mer helhetlig enn i dag. Det må legges til rette for mer effektive havneoperasjoner og et kraftig løft av sjøtransportens infrastruktur.
  • Videre må det sikres at havnekapitalen i de kommunale havnene anvendes til havneformål.
  • Sjøtransporten må løftes og prioriteres høyere i Nasjonal Transportplan enn i dag. Det er behov for en langt mer helhetlig transportpolitikk på tvers av transportformene hvor Kystverket styrkes som transportetat.