Viktig steg for IMOs klima og miljøarbeid

IMOs klimaarbeid og oppfølging av Paris-avtalen ble behandlet på i Marine Environment Protection Committee, MEPC 71, i London 26.juni til 8.juli 2017. Representanter for Norges Rederiforbund var tilstede på møtene. - Vi er fornøyd med utfallet av møtet og forslaget til struktur av videre klimaarbeid i IMO, sier fagdirektør i Norges Rederiforbund, Tor Christian Sletner.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO er FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart. Den saken som det var knyttet mest interesse til var IMOs klimaarbeid og oppfølging av Paris avtalen. På dette møtet var et viktig delmål at det skulle gjøres et forpliktende vedtak for å redusere de globale CO2 utslippene fra internasjonal skipsfart. Dette vedtaket ble gjort i form av et oppdrag om å intensivere klima arbeidet og utarbeide en skisse til strategi som skal ligge til grunn for det videre arbeidet. Strategien skal vedtas under MEPC 72 i april 2018.

-Det er gledelig og meget positivt at det er enighet blant alle medlemslandene om at det skal utarbeides et veikart for CO2-reduksjon fra internasjonal skipsfart, sier Sletner.  

Rederiforbundet har store ambisjoner i klima arbeidet og jobber aktivt for strenge globale miljøkrav for skipsfarten. Rederiforbundet vil fortsette arbeidet i IMO for at veikartet skal sette tydelige og ambisiøse mål slik at vi får målbare resultater i arbeidet med å redusere CO2-utslipp fra skipsfarten.

En annen viktig beslutning for skipsfarten var vedtaket om en tidsplan for installasjon av godkjent renseutstyr for ballastvann om bord i alle skip. Dette for å tilfredsstille kravene i ballastvannkonvensjonen (BWMC). I mangel av en godkjent tidsplan, vedtok miljøkomiteen et kompromiss om overholdelsesdatoer for ballastvannutslipp som enkelt sagt sier at skip som er bygget etter 8. september 2017, må ha renseutstyr installert ved levering, mens eksisterende skip må ha renseutstyr installert i løpet av den første IOPP-fornyelsen etter 8. september 2019. Denne etterlengtede avtalen vil få global innvirkning og gir sikkerhet til leverandører og rederier med hensyn til hvilke datoer for behandling av ballastvann utslipp man skal forholde seg til. 

Nei til bruk av tungolje i Arktis

Rederiforbundet gjorde i juni vedtak om å støtte et internasjonalt forbud gjennom IMO mot bruk av tungolje til fremdrift for skip i Arktis. Årsaken er at et slikt forbud vil redusere det totale volumet av tungolje i Arktis og dermed redusere risikoen for uhellsutslipp med de store konsekvenser dette kan ha for det sårbare miljøet i Arktis. Under miljøkomiteens møte ble det besluttet at temaet «tungolje i Arktis» skal settes på komiteens agenda fra og med MEPC 72 i april 2017. Dokumentet MEPC 71/14/4_Measures to reduce risks of use and carriage of heavy fuel oil as fuel by ships in Arctic waters, levert fra Canada, Finland, Tyskland, Island, Norge og USA, beskriver utfordringene knyttet til tungoljebruk i Arktis. Dokumentet fikk støtte i komiteen selv om enkelte land som Russland og Saudi Arabia også har innvendinger mot et slikt forbud.