Viktig avklaring om rederiskatt

Rederiskatteordningen er notifisert til ESA for en ny ti-årsperiode. Ved godkjenning av ordningen sikres norsk rederinæring forutsigbare rammevilkår de neste ti årene. -Regjeringen følger med dette opp sin offensive maritime strategi med viktige grep for å styrke det norske flagget og konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime bedrifter som opererer i en tøff internasjonal konkurranse, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Regjeringens maritime strategi har en bred tilnærming og legger et godt grunnlag for at vi kan opprettholde vår internasjonalt ledende posisjon også gjennom krevende tider.

Rederiskatteordningen er et av de mest sentrale rammevilkårene for maritim næring. Det er derfor gledelig at ordningen nå er notifisert til ESA for en ny ti-årsperiode fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026. ESAs godkjenning av ordningen vil sikre at Norge fortsatt kan tilby en internasjonalt konkurransedyktige rederiskatteordning, og dermed viktig forutsigbarhet for norske rederier.

-Den stabilitet og forutsigbarhet som er ført i den maritime politikken de siste årene er viktig for å skape tillit til at norske myndigheter vil sikre norske rederiers konkurransekraft i fremtiden.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget å utvide rederiskatteordningen til å omfatte såkalte vindmøllefartøy. Dette er fartøy som benyttes til oppsetting, reparasjon, vedlikehold og demontering av vindmøller til havs.

-Dette er en viktig utvidelse, som imøtekommer og sikrer en utvikling i næringen på offshore og fornybar energi. Videre sikrer utvidelsen at rederiskatteordningen fortsatt er internasjonalt konkurransedyktig, noe som er viktig for både å legge til rette for aktivitet og ta vare på kompetanse.

FAKTA:

Norge har stolte maritime tradisjoner og er viktig for norsk økonomi.

Den norskkontrollerte flåten består i dag av nærmere 1 800 skip og rigger, og Norges Rederiforbund har ca. 140 medlemsbedrifter. Den norske maritime næringen sysselsetter 100 000 personer og skaper årlig verdier for 175 milliarder kroner.

Norske rederier står bak nesten hver fjerde eksportkrone som blir generert når en ser bort fra eksporten av olje og gass. Rederivirksomhet omfatter både tradisjonelle Deep Sea-segmenter som tank, bulk, kjemikalier, biler og LNG, men også petroleumsrettede virksomheter som offshore service fartøy, flyterigger og flytende produksjonsskip for olje og gass (FPSO). I tillegg er nærskipsfarts-rederiene inkludert, det vil si rederier som frakter passasjerer og gods regionalt uten å krysse verdens­havene.