Ny tilskuddsordning på 82 millioner til gods fra vei til sjø

Rederier som ønsker å etablere nye sjøbaserte godsruter kan nå søke om tilskudd fra Kystverket.

Regjeringen har som politisk målsetting å ha en sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport. Å få mer transport over på sjø er derfor et uttalt mål i Nasjonal Transportplan (NTP). I statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt en midlertidig incentivordning i tre år med tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø og det er bevilget 82 millioner kroner til ordningen i 2017. Kystverket forvalter og administrerer ordningen på vegne av Samferdselsdepartementet.

Tilskuddet skal primært bidra til at det etableres nye sjøbaserte godsruter mellom en norsk havn og en annen havn i EØS-området. Under særskilte tilfeller vil det kunne gis tilskudd til oppgradering av eksisterende tilbud. Som grunnlag for tilskuddsberegningen i hver enkelt søknad, vil samfunnsnytten i form av redusert slitasje på landbasert infrastruktur, mindre køer, redusert forurensning og færre ulykker bli beregnet. Kystverket har utviklet et beregningsverktøy for dette. Prosjektene vil rangeres etter hvor stor samfunnsnytte som genereres per tilskuddskrone. ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent tilskuddsordningen, som vil vare fra 2017 til 2020.

Kontaktperson: Seniorrådgiver i Kystverket, Erika Marlen Støylen