Stortinget fastholder viktige prinsipper for norsk sokkel

Norges Rederiforbund er glad for at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fastholder gjeldende prinsipper for norsk sokkel, og avviser forslaget om at Stortinget skulle vedta en forskriftsendring. Forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville gjort arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter som skjer fra fartøyer på norsk sokkel. -Flertallet har gått grundig inn i en sak der flere av premissene for forslaget har vist seg å være feilaktige eller unøyaktige, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Forslaget ville rokket fundamentalt ved den grensedragningen som gjelder mellom petroleumsvirksomhet og skipsfart både nasjonalt og internasjonalt.

- Det ville også skapt stor usikkerhet, betydelige operasjonelle utfordringer og påføre næringen merkostnader som kunne medføre utsettelse eller i verste fall avlysning av viktige utbyggingsprosjekter for Norge, sier Henriksen.

- Norges Rederiforbund vil bidra konstruktivt til det utredningsarbeidet som regjeringen har satt i gang, og ser frem til at eventuelle fremtidige diskusjoner om grensene mellom petroleums- og skipsfartsregelverk kan være mer faktabasert, sier Henriksen.

Menon Economics har utarbeidet en rapport for Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund som advarer mot en rekke negative konsekvenser av forslaget.

Rapporten kan leses i sin helhet her.