Stabile rammevilkår i krevende tider

I forslaget til statsbudsjett for 2018 viderefører regjeringen viktige maritime rammevilkår som rederiskatteordningen og refusjonsordningen for sjøfolk. -I en usikker verden og et krevende internasjonalt marked er det viktig at Regjeringen følger opp sin maritime strategi og sikrer gode og forutsigbare maritime rammevilkår. Dette vil bevare og skape nye arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Regjeringen spår jobbvekst og bedre tider i sitt budsjettforslag. Men store deler av maritim næring er fortsatt preget av en svært krevende markedssituasjon etter oljeprisfallet for tre år siden. Flere rederier har vært og må trolig gjennom nye finansielle restruktureringer. Det ligger fortsatt over hundre skip og rigger i opplag. Selskapene i denne delen av næringen har som mål å overleve på kort sikt.

Et samlet Storting ønsker å stimulere til økt bruk av klimavennlig skipsfart, både gjennom å flytte gods fra land til sjø, samt å stimulere til å erstatte gamle skip med nye. Statsbudsjettets prioriteringer er ikke tilstrekkelig for å nå disse målene. Regjeringen kutter i både vrakpantordningen, incentivordning for godsoverføring fra land til sjø, og svekker incentivet til bruk av miljøvennlig drivstoff gjennom å fjerne fritak for Co2-avgift på naturgass.

-Det er uheldig at regjeringen svekker ordninger som skal sikre økt bruk av klimavennlige skip. Dette vil bremse de positive initiativene næringen har tatt de siste årene. Det er viktig at Stortinget sikrer at skipsfarten kan utvikle seg i en miljø- og klimavennlig retning, sier Drønen Ringdal.

Som forventet følger regjeringen opp skatteforliket ved å redusere selskapsskattesatsen fra 24 til 23 prosent og justerer verdsettelsen av arbeidende kapital fra 90 til 80 prosent. Formueskatt-satsen holdes uendret på 0,85 prosent.

-Norsk privat eierskap er viktig for å sikre investeringer i arbeidsplasser og verdiskaping lokalt. Regjeringens budsjettforslag er et skritt i riktig retning, sier Drønen Ringdal.

Regjeringen vil prioritere pilot- og demonstrasjonsprosjekter i maritim og marin sektor, et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø og MarKom2020.

-Men for havnasjonen Norge er det langt mellom ord og handling når regjeringen ikke prioriterer bevilgninger til et nytt Ocean Space senter i Trondheim. Et prosjekt som både næringslivet, forskningsmiljøet og arbeidstakersiden ønsker, sier Drønen Ringdal.

FAKTA: Den maritime næringen i Norge sysselsetter 110 000 mennesker og skaper årlig verdier for 175 milliarder kroner. Norge er i dag en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner med over 1700 skip og rigger i internasjonal fart verden over.