Regjeringen svekker grønt skifte i skipsfarten

Regjeringens budsjettforslag om å oppheve fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, samt for offshorefartøy, svekker teknologiutvikling og det grønne skiftet i skipsfarten.

-Næringen er allerede i gang med det grønne skifte, men uforutsigbarhet knyttet til ordningen skaper usikkerhet, og svekker motivasjonen til å ta de investeringene som er nødvendige for å ta nye steg mot lav- og nullutslipp i skipsfarten, sier næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal i Norges Rederiforbund.

Han får støtte av flere organisasjoner som nå har sendt et åpent brev til Stortingets Finanskomitè, Energi- og miljøkomite, Næringskomite, Transport- og kommunikasjonskomite, og de parlamentariske lederne.

-Den økte avgiften vil direkte ramme rederier i nærskipsfarten som har valgt å gå over til ny lavutslippenergi og vil derfor sterkt redusere utviklingen innen miljøvennlig skipsfart, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Han forteller at flere av medlemsrederier har valgt å investere i LNG for å bidra til reduserte klimagassutslipp. Den nye avgiften rammer disse rederiene direkte og bidrar til å gjøre omlegging til klimavennlig skipsfart økonomisk ugunstig.

En økning av CO2-avgiften fører til en merkostnad på 2-3 millioner kroner i året pr. fartøy. Rederiet Eidesvik på Bømlo har i årrekker investert i LNG-offshoreskip. De vil måtte betale 2,5 millioner kroner ekstra for drift av ett av Norges mest energieffektive forsyningsskip med denne avgiften.

Norge ligger langt fremme i utvikling og bruk av gassdrevne fartøy, som er det eneste reelle miljøvennlige alternativet til dieseldrevne fartøy. Et skip drevet på gass reduserer utslippene av CO2 med 20-25 prosent. Det reduserer utslippene av NOx opp mot 90 prosent og tilnærmet eliminerer alt av SOx-utslipp, noe som er særlig viktig når fartøy befinner seg i fjorder og ved havn i eller nær befolkningstette områder.

Et samlet Storting har over flere år hatt som ambisjon å oppnå den miljøgevinsten det vil være å stimulere til mer klima- og miljøvennlige skip.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår imidlertid regjeringen å oppheve fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG. En slik opphevelse vil minske incentivene til å bygge og benytte mer klima- og miljøvennlige skip. For rederinæringen var dette forslaget uventet.

FAKTA:
I dag seiler 116 fartøy rundt på verdenshavene på gassdrift, av disse er 60 i norske farvann. Ytterligere 112 fartøy er under bygging eller bestilling, av disse er kun åtte ment for norske farvann.