Regjeringen satser på havet

Regjeringen la 21. februar frem havstrategien «Ny vekst – stolt historie». – Norge er en verdensledende havnasjon - på, i og under havet. Det er viktig at vi bygger videre på den maritime kompetansen vi allerede har, derfor er det gledelig at Regjeringen satser på havrelaterte næringer, sier Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund.

Havstrategien inneholder til sammen 95 tiltakspunkter fordelt på innsatsområdene forvaltning og rammebetingelser, kunnskap og kompetanse, markedsadgang, internasjonalisering og profilering. Blant disse er en demonstrasjons- og piloteringsordning for maritim og marin næring, legge til rette for overføring av teknologi og kunnskap på tvers av havnæringene. Regjeringen vil i oppfølgingen av havstrategien skape en arena der næringsliv, forvaltning, forskning og myndigheter kan diskutere felles havrelaterte problemstillinger og løsninger på tvers av havnæringene. Regjeringen ønsker et fortsatt høyt nivå på petroleumsforskningen gjennom programmer som DEMO 2000 og PETROMAKS.

-Havstrategien har en bred tilnærming. Med den varslede satsingen på ny teknologi, forskning og innovasjon legges det nå et godt grunnlag for at Norge også i fremtiden skal være en internasjonalt ledende havnasjon. Det er viktig for maritim næring at Regjeringen vier havrommet oppmerksomhet, og har ambisjoner om å styrke utnyttelsen av havrommets ressurser både til energi, mineraler, mat, medisiner og transport, sier Amund Drønen Ringdal.

Havstrategien er en strategisk overbygning til Regjeringens maritime strategi «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid» som ble lagt frem i mai 2015. Den konkrete oppfølgingen av havstrategien vil skje i forbindelse med statsbudsjettet.

-Det er viktig at Regjeringen følger opp tiltakene i maritim strategi og havstrategien.  I en tid der markedsforholdene er særlig utfordrende, er det ekstra viktig at den maritime politikken er forutsigbar og konkurransedyktig, avslutter Drønen Ringdal.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner og de havbaserte næringene står for om lag 70 prosent av Norges eksportinntekter. Den maritime næringen skaper verdier for 180 mrd kroner hvert år og over 100 000 har sin arbeidsplass i maritim næring.

 Se strategien her.