Regjeringen bør satse på havvind

Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA mener Norge bør satse sterkere på utvikling av mulighetene i fornybar energi til havs og havvind spesielt. En norsk havvindsatsing er grønn omstilling i praksis står det i rapporten "Havvind - et nytt norsk industrieventyr" som legges frem 9. november.

-Petroleumsvirksomhet, skipsfart og marine operasjoner er områder hvor Norge har verdensledende kompetanse. Kombinert med norsk industris spisskompetanse på flytende løsninger representerer dette en stor mulighet for å videreutvikle teknologi og kompetanse fra våre havbaserte næringer, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.  

Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA ber i rapporten "Havvind - et nytt norsk industrieventyr" regjeringen legge frem en ambisiøs nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på løsninger for flytende havvindteknologi.  Strategien skal sikre at norsk markedsandel i det internasjonale havvindmarkedet er 10 % av totalleveransene innen 2030.  

Norske selskaper er godt posisjonert til å ta en større rolle i havvindmarkedet og kapitalisere på den kraftige veksten markedet er inne i. Flere norske selskaper, som Statoil, Deep Ocean og Siem Contractors har hatt vellykkede satsinger i havvindmarkedet.  

Eksporten av ulike former for teknologi og tjenester til havvindmarkedet var 5 mrd. kroner i 2016, mer enn all annen fornybar energiteknologi- og tjenesteeksport til sammen, vannkraft inkludert. Dermed utgjør havvind allerede Norges største fornybareksport. 

Norge har dermed svært gode muligheter til å kunne bli en stor aktør i et fornybarmarked med et stort og realistisk vekstpotensial. Norske myndigheter kan legge til rette for dette ved å lansere en ambisiøs strategi for havvind der man:   

  • Definerer et mål for norsk markedsandel fra leverandørindustrien i havvindmarkedet globalt, satt til 10 % innen 2030. 
  • Legger til rette for demonstrasjonsprosjekter og fullskalaprosjekter i Norge for å fremme økt teknologieksport innen havvind.
  • Deltar aktivt i internasjonale initiativ for samarbeid og koordinering av utbygging av havvind, og sørger for at Norge er representert i relevante fora innenfor EU og andre grenseoverskridende samarbeid. 
  • Legger til rette for at gassturbiner offshore kan erstattes av havvind. 
  • Ferdigstiller arbeidet med regelverk om utbygging av fornybar energiproduksjon i norske farvann, herunder havvind. 

Bransjens aktører har selv analysert hvordan vekstmulighetene kan realiseres. Norwegian Energy Partners har i samarbeid med Norges Rederiforbund, Norsk Industri og Eksportkreditt laget rapporten «Norwegian supplychainopportunities in offshore wind» som ser på mulighetene for norske leverandører i det europeiske havvindmarkedet. 

De mest lovende forretningsområdene er kategorisert i syv segmenter: 1) prosjektledelse, 2) undervannskabler, 3) offshore-strukturer for transformatorstasjon, 4) turbinfundament, 5) installasjonsutstyr og støttetjenester, 6) vedlikehold og inspeksjon og  7) fartøy og utstyr.