Rederiskatteordningen videreføres

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent den norske rederiskatteordningen for en ny 10-års periode fra 2018 til 2027. – Dette er gode nyheter for maritim næring. Dette vil sikre fortsatt konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår og bidra til en sterk norsk maritim klynge, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Rederiskatteordningen er en viktig del av regjeringens maritime strategi og bidrar til å styrke konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime bedrifter som opererer i en tøff internasjonal konkurranse. I dag er det klart at ordningen videreføres, med enkelte endringer. Blant annet vil det bli innstramninger i adgangen til å leie ut skip på bareboat-vilkår og innleie av skip på timecharter-vilkår, samt strengere vilkår for lektere. I tillegg har ESA godkjent at rederiskatteordningen fra og med 2017 kan utvides til å omfatte vindmøllefartøy.

 -Vi vurderer det som positivt at endringene i rederiskatteordningen er mindre inngripende enn tidligere antatt. Den norske rederiskatteordningen er etter vår vurdering fortsatt konkurransedyktig sammenlignet med andre europeiske rederiskatteordninger, sier Henriksen.

Skipsfarten er en gjennomglobalisert næring der nesten all realkapitalen flyter på havet, og der drift og eierskap kan flyttes forholdsvis enkelt fra land til land. Alle de største skipsfartsnasjoner i verden har rederibeskatning. Norges rederibeskatnings-system bygger på EUs regler og er tilsvarende det som gjelder i land som Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Hellas, Portugal og Italia. 

Det er bred tverrpolitisk enighet i Norge om at vi må ha særskilte skatteregler for skipsfarten. Dette ligger eksplisitt omtalt i partiprogrammene til alle de toneangivende partiene på Stortinget. Det har vært en meget vellykket politikk.  Norske rederier kontrollerer i dag en flåte som er større enn noen gang i forrige århundre, og de er kjernen og drivkraften i et unikt, verdensledende norsk maritimt miljø.