Positivt om havets rolle i norsk utenriks- og utviklingspolitikk

Regjeringen la 24. mars frem stortingsmeldingen "Hav i utenriks- og utviklingspolitikken". Meldingen belyser muligheter og utfordringer i havet og gir en tydelig retning på hvordan norske havinteresser best kan ivaretas gjennom utenriks- og utviklingspolitikken.

Stortingsmeldingen understreker betydningen av å fremme bærekraftig forvaltning av havet ressurser,  og at Norge vil ta en lederrolle internasjonalt på dette området.

-Det er positivt at Regjeringen i stortingsmeldingen understreker at en grunnleggende forutsetning for forutsigbarhet og stabilitet til havs er at folkeretten og de folkerettslige spillereglene respekteres av alle stater, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Regjeringen vil fortsette å arbeide for implementering av og oppslutning om det internasjonale regelverket for skipsfarten.  Rederiforbundet støtter viktigheten av å styrke dialogen med sentrale land om miljøvennlig skipsfart, samt videreføringen av bistand gjennom IMO til utviklingsland, særlig for skipsopphugging.

Havmeldingen belyser de faktorer som utgjør en sikkerhetsrisiko for den norske utenriksflåten, og inneholder konkrete tiltak for å redusere risikoen. Rederiforbundet anbefaler at Regjeringen i oppfølgingen av stortingsmeldingen utarbeider en nasjonal strategi for å operasjonalisere og koordinere arbeidet med maritim sikkerhet.

-Rederiforbundet tror fremveksten av nye havnæringer vil gi store muligheter for skipsfarten.Det er positivt at Regjeringen fremhever potensialet for nye havnæringer som havvind og mineraler på havbunnen, sier Drønen Ringdal.

I en tid med betydelig handelspolitisk usikkerhet, er det også viktig at Regjeringen vil arbeide for å sikre havnæringene gode handelsvilkår.