Offshore vind – vinn

Vindkraft til havs representerer et betydelig potensial for fornybar energiproduksjon samtidig som det også eksisterer store kommersielle muligheter for norske maritime selskaper. Det viser rapporten ‘Norwegian supply chain opportunities in offshore wind’ fra Norwegian Energy Partners. – Havvind representerer formidable muligheter. Norske selskaper generelt og rederier spesielt er godt posisjonert til å utnytte disse, sier Sturla Henriksen, adm. dir. i Norges Rederiforbund.

Norges Rederiforbund har sammen med Norsk Industri og Eksportkreditt bidratt til rapporten til Norwegian Energy Partners.  Rapporten ble presentert i en debatt om havvind under Arendalsuka 14. august. 

Innen 2050 vil om lag 2 milliarder flere mennesker trenge mer mat, bedre infrastruktur og mer energi. I dag står energi for 60 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Fornybar energi vil derfor være en viktig brikke for å få til en mer klimavennlig og bærekraftig global vekst.

Vindkraft til havs representerer et betydelig potensial for fornybar energiproduksjon samtidig som det også eksisterer store kommersielle muligheter for norske selskaper. Så mye som halvparten av investeringene i ny fornybar energi i 2016 skjedde innen havvindsektoren, og hele 90 prosent av alle fullførte havvindprosjekter globalt fant sted i Europa. Europa er dermed den viktigste regionen for utvikling av havvindteknologi, og Nordsjøen er på verdensbasis det klart viktigste markedet.

- Norske rederier besitter relevant kompetanse og teknologi som er etterspurt i markedet, og vil med sine erfaringer kunne bidra til kostnadsreduksjoner, effektiviseringer og teknologiutvikling. Samtidig viser konjunkturundersøkelsen vår for 2017 at interessen for dette markedet fra rederiene er stigende. Situasjonen er helt klart vinn-vinn for havvindmarkedet og norske rederier, sier Henriksen.

I 2015 vant norske rederier kontrakter for nærmere 3,2 mrd. kr i havvindmarkedet. Dette representerte i underkant av 1,5 prosent av de totale investeringene. Potensialet for høyere norsk andel er betydelig. Det viser rapporten fra Norwegian Energy Partners, som anslår norske selskapers potensial til å utgjøre nesten halvparten av en vindmølleparks livssykluskostnader. Mulighetene for norske selskaper verdsettes i rapporten til totalt 28 mrd. kroner per GW installert kapasitet.

De mest lovende forretningsområdene kategoriseres i syv segmenter:

-        Prosjektledelse (2,1 %)

-        Undervannskabler (4,8 %)

-        Offshorestrukturer for transformatorstasjon (2,1 %)

-        Turbinfundament (7,6 %)

-        Installasjonsutstyr og støttetjenester (3 %)

-        Vedlikehold og inspeksjon (14,8 %)

-        Fartøy og utstyr (16,4 %)

Rapporten kan lastes ned her.

Det europeiske havvindmarkedet beregnes til cirka 250 mrd. kroner i året de neste 5-10 årene. I dette bildet er det ventet at havvind vil bevege seg lenger ut fra land. Her finner man også det største potensialet for større og mer konstante vindstyrker, samtidig som det muliggjør større vindturbiner.

- Utviklingen med havvindparker på større havdyp lenger fra land er godt nytt for den maritime klyngen her hjemme, understreker Henriksen. En slik utvikling vil øke behovet for spesialkompetanse og -teknologi tilpasset mer krevende operasjoner, noe våre maritime og offshore-relaterte bedrifter besitter i stort monn.

Antallet servicefartøyer og fartøy til transport av materiell og mannskap har vokst med i underkant av 60 prosent årlig siden 2012.

I tillegg til Sturla Henriksen deltok Geir Pollestad, leder av næringskomiteen fra Senterpartiet, Irene Rummelhoff, EVP New Energy Solutions i Statoil, Jon Dugstad, direktør for sol og vind i Norwegian Energy Partners, og Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, på arrangementet i Arendal.

Deltakerne på arrangementet var enige om at Norge bør satse enda mer på havvind i årene som kommer. Politikk og virkemidler som understøtter et sterkt norsk fotfeste i havvindmarkedet, særlig innen flytende havvindteknologi, bør derfor prioriteres. Statoil, som gjennom blant annet Hywind Karmøy og nå Hywind Scotland (verdens første flytende vindmøllepark til havs) har opparbeidet seg en ledende posisjon i dette segmentet, etterspurte en satsing på et stort, norsk prosjekt for flytende havvind.

- Norsk lederskap er avhengig av at vi handler tidlig nok og sikrer konkurransedyktige rammevilkår. Skipet har gått fra kai for bunnfaste løsninger, men på flytende havvind kan vi ta store markedsandeler dersom vi satser nå. Første steg bør være å etablere en fullskala demonstrasjonspark for flytende havvind i Norge, avslutter Henriksen.