Ny tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø

Regjeringen setter av 82 millioner til ny tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø. - Vi har lenge jobbet for å få denne ordningen på plass. Det vil være ett av flere tiltak som kan føre til at flere varer fraktes på den mest klimavennlige måten- sjøveien, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Regjeringen skriver i sin pressemelding at de styrker sjøtransportens konkurransekraft og bidrar til å oppfylle målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Det er i 2017 satt av 82 millioner kroner til en ordning for rederier i EØS-området hvor det kan søkes om tilskudd til prosjekter som fører til godsoverføring og har en nytteeffekt for samfunnet.

Sjøveien er miljøveien. Sjøveien ligger der ferdig brøytet, saltet og vedlikeholdsfri. Et skip kan fjerne 300 – 400 trailere av veien. Det vil redusere ulykker, køer, veislitasje og skadelige utslipp. 300.000 trailerlass kan fjernes fra veiene, og flyttes over på sjø. Det vil gi et redusert CO2-utslipp tilsvarende det årlige utslippet til 150 000 personbiler. Det vil spare samfunnet for 1,3 milliarder kroner.

- Dette er en helt ny ordning, ulikt noe vi har hatt tidligere. Det er viktig at ordningen er lite byråkratisk og enkel å administrere for rederiene, og at ordningen ikke er konkurransevridende rederiene imellom. Derfor mener vi det er viktig å se om ordningen treffer. Dette bør gjøres allerede etter første tildelingsrunde, og ordningen bør justeres dersom det er behov for det, sier Drønen Ringdal.

Kystverket administrerer og forvalter tilskuddsordningen. For mer informasjon:  www.kystverket.no/godsoverforing