Norge ratifiserer HNS-protokollen

Norge har 21. april ratifisert HNS-protokollen. Konvensjonen regulerer skipsfartens ansvar for transport av farlige og skadelige stoffer. - Norges Rederiforbund har vært en pådriver for at Norge og andre land skal ratifisere protokollen, og vi er meget tilfreds med at Norge går i front, sier advokat og CSR ansvarlig i Norges Rederiforbund, Karoline L. Bøhler.

Norge er det første landet i verden som ratifiserer HNS-protokollen. HNS står for Hazardous and Noxious Substances og formålet med konvensjonen er å styrke skadelidtes stilling.

  • Reguleringen betyr at rederinæringen får økt ansvar, men til gjengjeld vil næringen fortsatt være beskyttet mot et katastrofeansvar ved hjelp av ansvarsbegrensningsregler av samme type som gjelder for oljesøl.
  • Protokollen pålegger skipets eier objektivt ansvar og forsikringsplikt som sikrer skadelidte erstatning.
  • Lasteinteressene bidrar også i form av avgifter til et HNS-fond.

Samlet sett vil dette bedre skadelidtes erstatningsrettslige vern etter sjøulykker med farlig gods om bord på skip sammenlignet med i dag.

-Vi håper flere land ratifiserer protokollen slik at HNS regelverket kan tre i kraft raskest mulig, understreker Bøhler. Med HNS på plass vil alle viktige ansvarsområder være dekket med egne internasjonale ansvarsregler. 

Nærmere om HNS-konvensjonen
HNS-konvensjonen pålegger skipets eier et objektivt erstatningsansvar som er begrenset oppad til et visst beløp pr. hendelse, og som øker med skipets størrelse. Skipets eier plikter å ha forsikring for dette ansvaret. Hvis skadeomfanget overstiger skipseierens ansvar skal det økonomiske tapet dekkes av Det internasjonale fond for farlige og skadelige stoffer (HNS-fondet). Erstatningsutbetalinger fra HNS-fondet finansieres gjennom en avgift som innkreves etter at det er skjedd en ulykke. Avgiften skal betales av dem som gjennom det forutgående året, eller tidligere år, har mottatt et visst kvantum av slike stoffer som konvensjonen omfatter. På denne måten deles den økonomiske skaden mellom sjøtransportnæringen og de involverte lasteinteressene. Lasteinteressene bidrar i form av avgiftene til HNS-fondet, men først når skaden er av et visst omfang.

HNS-konvensjonen er bygd opp etter samme mønster som systemet i 1992-ansvarskonvensjonen og 1992-fondskonvensjonen (IOPC Funds) som regulerer skipets eiers ansvar for oljesøl fra tankskip. Disse konvensjonen har visst seg å fungere meget godt gjennom mange år og næringen håper at HNS konvensjonen vil fungere tilsvarende godt.

HNS-konvensjonen trer i kraft 18 måneder etter at minst tolv stater har forpliktet seg til konvensjonen. Av disse tolv statene må minst fire stater representere en flåte på minst to millioner bruttotonn. Videre kreves at det i de fire kontraherende statene i året før ikrafttredelsen er mottatt til sammen 40 millioner tonn avgiftspliktig last. Næringen håper derfor at flere land straks følger Norges eksempel og ratifiserer HNS regelverket.