Konjunkturrapport 2017: Krevende situasjon vil vedvare

Til tross for krevende markeder for skipsfarten, opprettholder Norge sin posisjon som verdens sjette største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi. Det viser Norges Rederiforbunds konjunkturrapport for 2017. For offshoresegmentene forventes krisen å vedvare i 2017, for short sea- og deep sea-rederiene er markedene preget av fortsatt lave marginer slik de har vært siden finanskrisen. -Skipsfarten er global og påvirkes direkte av internasjonale trender og globale utviklingstrekk. Situasjonen er nå svært krevende for mange av våre medlemmer. Samtidig ligger det flere muligheter foran oss, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Markedene endret seg dramatisk for norske rederier fra 2015 til 2016, med et kraftig fall i omsetning på hele 16 prosent, til 234 mrd. kroner. Omsetningen ble med dette mye svakere enn rederiene så for seg ved inngangen av 2016, da de forventet en nedgang på 3 prosent.

I følge Rederiforbundets konjunkturrapport for 2017 er rederiene langt mer pessimistiske i år, og forventer en ytterligere reduksjon i omsetning i inneværende år på 10 prosent. Hvis prognosen slår til vil den samlede omsetningen for rederiene bli 210 mrd. kroner i 2017.

Short sea- og deep sea-rederienehar til sammen inntekter på over 117 mrd. kroner i 2016. Disse to segmentene har nå, for første gang siden 2008, en større omsetning enn offshoresegmentene.

Inntektene blant offshore service-rederiene er estimert til å ha falt med hele 21 prosent i 2016. Videre viser prognosene at rederiene forventer et ytterligere inntektsfall på 11 prosent i 2017.

Riggselskapene hadde et fall i omsetning på 28 prosent i 2016, og selskapene forventer et ytterligere fall på 43 prosent i 2017. Dersom disse forventningene slår til, har riggselskapene mer enn halvert omsetningen sin på to år.

Større inntekter fra utlandet

Norge, inklusive norsk sokkel, er i dag totalt sett det viktigste enkeltmarkedet for norske rederier. Like fullt er de utenlandske markedene samlet sett viktigere for norske rederier.

-Av rederienes inntekter forventes syv av ti kroner å komme fra utenlandsmarkedet i 2017. Derfor ser vi med bekymring på utviklingen av de proteksjonistiske strømningene i verden. Noe som også har fått fotfeste i Norge, sier Henriksen.

Få endringer i opplagssituasjonen

Antall skip og rigger i opplag har vokst jevnt siden høsten 2014. Per februar 2017 ligger 158 skip og 25 rigger tilhørende Rederiforbundets medlemmer i opplag. Dette er en økning på 57 skip og ni rigger sammenlignet med opplagssituasjonen per februar 2016. Konjunkturrapporten for 2017 viser et vedvarende utfordrende marked og ingen store endringer i opplagssituasjonen i løpet av 2017.

-Situasjonen er svært krevende innenfor offshore service og offshore entreprenørvirksomhet. Av totalt 550 skip ligger nå mer enn hvert fjerde offshoreskip i opplag.  Det samme gjør nesten halvparten av våre medlemmers riggflåte, sier Sturla Henriksen.

Bemanning

Konjunkturundersøkelsen viser at det i 2016 ble permittert eller oppsagt 8 300 ansatte i rederiene, mot 7 300 i 2015. Av disse ble 15 prosent permittert, og 85 prosent ble oppsagt. Nedbemanningene fordeler seg relativt jevnt mellom sjøfolk, riggansatte og landansatte.

-Lokalmiljø, eiere, sjøfolk og leverandører langs hele kysten kjenner nå på en utrygghet for fremtiden. Historien om havet er en fortelling om opp- og nedturer, men det er viktig at vi ikke mister kjernekompetanse og at vi bygger videre på det vi er verdensledende på i dag, sier Henriksen.

Det er store forskjeller mellom segmentene i rederienes forventninger til 2017; offshore service-rederiene og offshore entreprenører er gjennomgående mer pessimistiske sammenlignet med short sea- og deep sea-rederiene.

Kapitaltilgang

Rederienes kapitaltilgang har blitt gradvis svekket siden oljeprisfallet i 2014. Fem av ti rederier vurderer tilgangen på kapital som stram eller meget stram i dagens marked. Det er omtrent på linje med 2016. Det er imidlertid en litt større andel rederier som i år opplever at kapitaltilgangen er god.

-Selskapene gjør nå hva de kan for å overleve. Mange har fokus på refinansiering. Noen ser nå på nye områder og markeder, og andre selger eldre skip for å være rustet for når markedet er i balanse igjen. Vi ser også konsolidering og endringer i både eierstrukturer og selskapsstrukturer, sier Henriksen.

Flere flagger hjem

Den norske flåten verdsettes til 51 mrd. dollar i 2016, noe som er en nedgang fra 65 mrd. dollar i 2015. Dette tilsvarer et fall på 21 prosent. Samtidig har endringer i fartsområdebegrensningene ført til at flere norske rederi flagger flere hjem fra utenlandsk flagg.

 – Dette viser at en aktiv maritim politikk virker. Et stort antall skip under nasjonalt flagg er gledelig og en viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende internasjonal skipsfartsnasjon, sier Henriksen.

Maritim kompetanse

Seks av ti medlemsrederi har opplæringsplasser og til sammen har de nesten 2 100 opplæringsstillinger. Dette er en økning fra 1 860 på samme tid i fjor. I løpet av 2017 forventes antall opplæringsstillinger å holdes stabilt.

- Sjøfolkenes kompetanse og erfaring er avgjørende for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen, og det er viktig at selskapene prioriterer å opprettholde opplæringsstillinger og viser unge mulighetene i maritim bransje, avslutter Sturla Henriksen.

 

FAKTA:

Norsk maritim næring hadde en verdiskaping på nærmere 175 mrd. kroner, og 100 000 personer var ansatt i næringen i 2015. Dette er en markant nedgang fra 2014, da næringen nådde rekordhøy verdiskaping på 190 mrd. kroner.

Nedgangen er i stor grad relatert til et betydelig svakere offshoremarked, som følge av lav oljepris og aktivitetsfall.

Konjunkturrapporten 2017:
En spørreundersøkelse gjennomført i perioden 23. januar til 7. februar blant medlemmene i Norges Rederiforbund, samt statistikk fra Rederiforbundets databaser og Menon Economics’ verdiskapingsanalyser. Svarprosent: 72 prosent.

Segmenter:

Deep sea – tank, tørrbulk, LNG, LPG, kjemikalier, container, stykkgods og bilfrakt mellom kontinenter.
Short sea – de samme segmentene som for deep sea, i regional fraktefart i Europa, samt passasjerskip i utenriksfart i Europa.
Offshore service – plattform forsyningsfartøy, ankerhåndteringsfartøy, konstruksjonsfartøy, seismikk- og andre offshorerelaterte spesialskip, samt subseafartøy.
Offshore entreprenører – rigger, boreskip, losjienheter og flytende produksjonsenheter for olje og gass (FPSO).