Globalisering viktig for velferden

De senere årene har handelspolitikk blitt en viktigere del av den offentlige diskusjonen i mange land. Norges Rederiforbund ser med bekymring på at skepsisen mot velregulerte åpne markeder er voksende, og er av den oppfatning at globalisering – utstrakt kjøp og salg av varer og tjenester over landegrensene – er viktig for velferden både nasjonalt og globalt.

Økt samhandel er også med på å skape en fredeligere og mer stabil verden. Det er derfor avgjørende at den skepsisen mot handelsavtaler som råder blant mange ikke møtes av retrett, men av en ambisjon om å utforme en handelspolitikk som i så stor grad som mulig tar hensyn til de bekymringene som blir ytret.

Proteksjonisme og nasjonale særkrav

Det er en uheldig utvikling med økende maritim proteksjonisme og nasjonale særkrav i flere land og markeder, noe som skaper utfordringer for den globale maritime næringen.

-Som en liten og åpen økonomi, er det viktig å opprettholde Norges primære og prioriterte utenrikspolitiske interesse, som er å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer. Bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet er i Norges primære handelspolitiske interesse, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Samtidig er det viktig å forstå og å komme i inngrep med det nye handelspolitiske landskapet. Norge må både spille en konstruktiv rolle i multilaterale fora og aktivt engasjere seg opp mot et stadig økende antall regionale prosesser og rammeverk slik at norske næringsinteresser ivaretas. I en verden som preges av svekket tillit til internasjonalt samarbeid og fremvekst av nye maktstrukturer, er det viktig at regional økonomisk integrering understøtter prinsippene om åpne markeder for internasjonal maritim transport. Proteksjonistiske og konkurransevridende tiltak må motarbeides.

EØS og Brexit

Brexit er en alvorlig test for EU og det europeiske samarbeidet. Norges Rederiforbund ser med bekymring på at Brexit også setter sitt preg på den hjemlige debatten om Norges forhold til EU generelt, og EØS-avtalen spesielt. EØS-avtalen sikrer i dag norske borgere og næringsliv tilgang til det europeiske markedet på like vilkår. Det er vanskelig å overdrive betydningen av denne markedsadgangen.

EØS-avtalen er også viktig i det daglige virke til norsk skipsfart, som har mer enn 100 daglige anløp i europeiske havner. Felles regler og fri flyt av tjenester og personer er en forutsetning for at dette skal fungere i praksis. Storbritannia er et viktig marked for norsk eksport. Norges Rederiforbund mener det derfor er avgjørende at markedsadgangen til Storbritannia blir minst like god som i dag når Brexit er et faktum, og at det etableres et tett og godt regelverkssamarbeid på teknisk nivå mellom norske og britiske myndigheter for å unngå tekniske barrierer.