Den norskkontrollerte utenriksflåten

Vår norske maritime næring er global og har sterke posisjoner i markeder verden rundt. Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner og opprettholder sin plass som verdens sjette største skipsfartsnasjon i 2016, målt i flåteverdi.

Sammensetningen av den norske utenriksflåten viser at offshore-serviceskip er det største skipsfartssegmentet målt i antall skip. Den mer tradisjonelle delen av utenriksflåten består av flere segmenter hvor norske rederier er verdensledende og innehar store markedsandeler.

Norge er en av verdens største maritime offshorenasjoner. Rederiforbundets medlemmer kontrollerer over 50 flyttbare offshoreinnretninger, de fleste borerigger, og den mest avanserte og moderne offshoreflåten i verden, bestående av omlag 550 fartøy. Ser man på utviklingen de siste ti årene har denne flåten hatt en markant økning. Samtidig vet vi at en stor andel av rederiene i segmentet i dag opplever svært krevende markeder, med det resultat at mange skip og rigger ligger i opplag.

Den norske maritime verdikjeden offshore er komplett. Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten, fra de første seismiske undersøkelser og leting, til produksjon og nedstenging av avsluttede felt. Norsk sokkel er en svært viktig arena for å sikre internasjonal konkurransekraft for offshorerederiene.

Short sea-segmentet, også kalt nærskipsfart, transporterer passasjerer og alle typer gods, både langs kysten, og til og fra havner i Europa. Sjøtransport er en viktig del av transportsystemet og 40 prosent av den interne transporten i Europa fraktes på kjøl. Nærskipsfarten spiller en avgjørende rolle for næringslivets transportbehov og norsk industris konkurransekraft.

Rederiforbundets medlemmer i nærskipsfart kontrollerer om lag 150 skip. Næringen bidrar til effektive logistikk- og transportløsninger, og ett skip i nærskipsfart kan med en enkelt båtlast, løfte volum tilsvarende flere hundre lastebillaster av veien.

Deep sea-flåten består av flere segmenter hvor norske rederier er verdensledende og innehar store markedsandeler. Segmenter som bilfrakt, tank, tørrbulk, LNG, kjemikalie, container og stykkgods er blant disse.

Rederiforbundets medlemmer i deep sea-segmentet kontrollerer over 550 skip som anløper havner over hele verden nærmere 30 000 ganger årlig. Selskapene har en rekke utenlandskontorer og norsk rederinæring har ved dette en sterk tilstedeværelse på alle kontinenter.