Beredskap – en viktig forutsetning for vekst i Arktis

Nordområdene representerer store muligheter for økonomisk vekst, forskning, utvikling og innovasjon. Samtidig medfører det også forpliktelser. Representanter fra næringsliv, fagmiljø og myndighetsorganer, samt politiske beslutningstakere, var 13. og 14. mars samlet på Svalbard til diskusjoner om forutsetninger for økt aktivitet i Nordområdene og oppfølging av funnene fra SARiNOR-prosjektet. Møtet resulterte i en konkret plan for hvordan prosjektet skal tas videre.

I Nordområdene finner vi store forekomster av olje, gass, fisk, tømmer, metaller og mineraler. Stadig større deler av de nordlige hav- og landområdene åpnes for kommersiell aktivitet og skipstrafikk. Tendensen de senere årene viser at aktiviteten generelt øker, og vil fortsette å gjøre det fremover. Dette gjelder særlig maritim aktivitet, som skipstrafikk, fiskeri, havbruk og cruiseturisme.

-Beredskap for søk og redning er mer enn å redde mennesker og hindre miljøutslipp. God sikkerhet og beredskap er forutsetninger for bærekraftig vekst i Nordområdene, for verdiskaping og sysselsetting, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Midt i dette bildet finner vi Svalbard. Mindre sjøis gjør stadig mer av kyst- og havområdene rundt øygruppen tilgjengelig for aktivitet gjennom større deler av året. Dette har medført større internasjonal oppmerksomhet og interesse. Deltakerne diskuterte de viktigste funnene fra SARiNOR, blant annet etablering av en værradar på Svalbard som vil kunne motta daglige og bedre vær- og isobservasjoner og sikrere varsling av polare lavtrykk. Dette er forutsetninger for trygg skipstrafikk og cruiseturisme. De var også innom andre temaer som forhåndslagring av utstyr og materiell i Longyearbyen for å styrke den totale beredskapen, og en intensivering av utvikling og deling av sjøkartleggingen i havområdene rundt Svalbard.

SARiNOR-rapporten, som ble ferdigstilt høsten 2016, slår utvetydig fast at sikkerhet og beredskap er avgjørende for utnyttelsen av ressursene som finnes i Nordområdene. Det fremgår videre at det er essensielt at det er tillit til at tilstrekkelige beredskap er på plass.

-Det kommersielle presset i dette området kommer til å øke betydelig i årene som kommer. Mye vil skje på og rundt Svalbard. Samtidig står Svalbardsamfunnet midt oppe i en omstilling etter kraftig reduksjon i kullproduksjonen. SARiNOR-rapporten indikerer ikke bare hva som må til for å sikre videre, robust næringsutvikling på Svalbard, tiltakene representerer også forretningsmuligheter i seg selv, sier Sturla Henriksen.

I arbeidet med å identifisere forbedringspotensialet innenfor søk og redning, overlevelse i kaldt klima, kommunikasjon og delt situasjonsforståelse ved redningsoperasjoner, anser Norges Rederiforbund SARiNOR-prosjektet som en av de viktigste innsatsene som er foretatt de senere årene.

Blant deltakerne var sysselmann Kjerstin Askholt, lokalstyreleder Arild Olsen, kystvaktsjef Sverre Engeness, beredskapssjef Johan Marius Ly i Kystverket, administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske, Frigg Jørgensen, leder i foreningen for arktiske cruiseoperatører AECO, og fem stortingsrepresentanter.

SARiNOR er blant annet støttet av Utenriksdepartementet, Nordland fylkeskommune, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Kystverket, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Norsk Sjømannsforbund og industriaktører som ENI Norge, Norske Shell, DNV GL, samt Rederiforbundet.