Statsbudsjett 2017: Viktige tiltak i krevende tider

-Regjeringens budsjettforslag følger opp maritim strategi og bidrar til å styrke den maritime konkurransekraften i en svært krevende tid. Det er positivt at regjeringen foreslår å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, utsette betaling av formuesskatt, inkludere vindmøllefartøy i rederiskatteordningen og flytte mer gods fra land til sjø, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Store deler av rederinæringen står i en svært krevende markedssituasjon. En rekke rederier har igangsatt omfattende finansielle restruktureringer, med mål om at virksomheten skal overleve på kort sikt, og på lengre sikt bidra til økt sysselsetting og verdiskaping.  Maritim næring har høyt innslag av norske, private eiere. Regjeringen foreslår å utsette betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Bunnfradraget heves moderat fra 1,4 millioner til 1,48 millioner kroner, uten at satsen senkes.

-En ordning med utsatt betaling av utlignet formuesskatt for eiere av aksjer i selskap som går med underskudd, fjerner ikke formuesskattens skadelige virkninger på verdiskapingen. Det er likevel et konkret og positivt bidrag fra regjeringen for å bedre situasjonen for norske private eiere i en svært krevende fase. Vi vil derfor gi regjeringen ros for at forslaget fremmes, og vi har store forventninger til at forslaget samler flertall i Stortinget, sier Drønen Ringdal.

-Ved å inkludere vindmøllefartøy i rederiskatteordningen bidrar regjeringen til grønn omstilling. Samtidig mangler budsjettet motsykliske tiltak for å stimulere til aktivitet offshore for å bevare kjernekompetanse og kapasitet inntil aktiviteten igjen er ventet å ta seg opp, sier Drønen Ringdal.

 -Tiltak knyttet til leting, feltutvikling, vedlikehold og plugging av brønner er sårt tiltrengt i dagens situasjon. Det er behov for flere konkrete tiltak for å bevare kritisk kompetanse i norsk offshorerelatert maritim næring, sier Drønen Ringdal.

Regjeringen har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Sjøtransporten er den mest energieffektive og klimavennlige transportformen og derfor en del av løsningen for å nå klimamålene. Regjeringen foreslår blant annet at det skal settes av 30 millioner kroner til en incentivordning for å flytte gods fra vei til sjø.

- Dagens budsjett er en god start og viser at regjeringen følger opp Stortingets ambisjoner om at en tredjedel av langtransporten på vei skal flyttes til sjø. Sammen med reduksjoner i avgifter og effektivisering av de eksisterende ordningene vil dette bidra til at sjøtransporten styrker sin konkurransekraft. Det er likevel behov for ytterligere tiltak for å utløse hele potensialet, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Det er positivt at regjeringen går inn for å bygge tre nye kystvaktskip i Norge, samt viderefører det norske bidraget i Middelhavet.  

Regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning hvor hav er et satsningsområde. Det foreslås blant annet 25 millioner kroner til Norges forskningsråd til kunnskapsoverføring, teknologiutvikling og FoU-samarbeid mellom havbaserte næringer. Regjeringen viderefører også satsingen på miljøteknologiordningen, MARKOM2020 og DEMO 2000.