Viktig oppfølging av COP21 for skipsfarten

Kravene til rapportering av utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart ble godkjent av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) 22. april. –Næringslivet sitter på kompetansen, teknologien, og viljen og evnen til å investere i nye, mer miljøvennlige løsninger. Internasjonale krav til rapportering av utslipp vil bidra til å fremme denne utviklingen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Møtet i IMOs Marine Environment Protection Committee var det første etter COP21 i Paris. Miljøkomiteen var innenfor dette området forelagt beslutningssaker på å etablere et bindende globalt rapporteringssystem for utslipp av CO2 (Monitoring, Reporting and Verification system - MRV) samt å enes om en samlet, fremtidsrettet CO2 strategi for å redusere utslippene fra internasjonal skipsfart ytterligere. Dette arbeidet vil igangsettes på neste MEPC møte høsten 2016.

Kravene som trer i kraft februar 2018:

  • Hvert skip i internasjonal skipsfart må nå rapportere til sin flaggstat om sitt drivstofforbruk, hvilken type drivstoff som er brukt, installert motorkraft, lastekapasitet, utseilt distanse og antall timer skipet har vært i operasjon.
  • Flaggstaten må rapportere denne informasjonen til en internasjonal database, som skal etableres av IMO.
  • Alle skip må i sine energieffektivitetsplaner inkludere skipets metode for å kunne rapportere riktige data.
  • Skipets rapportering skal verifiseres av sjøfartsmyndighetene, og skip må ha dokumentasjon om bord at data er rapportert.

Den maritime næringen arbeider hver dag med teknologiske, operasjonelle og kommersielle løsninger for ytterligere energieffektivisering og utslippsreduksjoner i skipsfarten. Dette arbeidet har gjennom mange år gitt betydelige resultater.  For eksempel er energiforbruket ved å frakte en container fra Asia til Europa i dag bare en ti-del av hva det var på begynnelsen av 1980-tallet. 

- Norske skip har redusert sine CO2 utslipp med om lag 19 prosent de siste fire årene. De nye bestemmelsene bidrar til å heve de internasjonale kravene og viser at skipsfarten er en del av løsningen for å nå målene om reduserte klimautslipp, sier Henriksen.  

Møtet i IMOs Marine Environment Protection Committee, MEPC 69, ble avholdt i London i tidsrommet 18-22 april 2016.  Agendaen inneholdt 21 temaer basert på 130 innsendte dokumenter.