USA-valget

Valget av Donald Trump som USAs nye president kan få store og uheldige konsekvenser for den globale skipsfarten. Det gjelder særlig innenfor utenriks – og sikkerhetspolitikk, miljø og klima, og handelspolitikk. - Som liten og åpen økonomi er Norge avhengig av en internasjonal rettsorden og globale spilleregler, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Trump har kommet med uttalelser som strider imot denne tilnærmingen, og han har sagt at han vil trekke USA ut fra flere internasjonale avtaler, allianser, prosesser, og organisasjoner. 

-Hans politikk kan innebære en fragmentering av verdenshandelen, mer proteksjonisme vil gi mindre handel, lavere økonomisk vekst, og dyrere og dårligere produkter, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Trump har blant annet truet med å «rive i stykker» atomavtalen med Iran. Trumps tilnærming til Iran skaper fornyet usikkerhet for blant annet maritim næring, da det er et stort markedspotensial.

-Til nå har mange maritime selskaper vært skeptiske til å gå inn i Iran pga. gjenværende amerikanske sanksjoner. Det er liten tvil om at valget av Trump vil skape enda mer usikkerhet om fremtiden til atomavtalen. Selskaper som til nå har vurdert å gå inn i Iran vil sannsynligvis avvente beslutninger til det kommer avklaringer fra den nye administrasjonen, sier Henriksen.

Trumps antydninger om å skrote klimaavtalen fra Paris og svekke NATO-samarbeidet, har også bidratt til usikkerhet i næringen, mener Henriksen.

– Han applauderte Storbritannias Brexit. Det er alvorlige og bekymringsfulle signaler i en verden som trenger mer samarbeid og flere fellesløsninger for å sikre fred og stabilitet, håndtere store klimautfordringer og stimulere til økt økonomisk vekst, sier Henriksen.

Konsekvenser for handelspolitikken

Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner og USA er det viktigste enkeltmarkedet utenfor Europa for norske rederier. Et USA som isolerer seg mer og handler mindre med omverden vil kunne få konsekvenser for disse selskapene.

Trump har gjennom valgkampen tatt til orde for et mer proteksjonistisk USA, og ønsker å reforhandle eksisterende handelsavtaler og stoppe eksisterende prosesser, som for eksempel TTIP og ratifisering av TPP.  Den ytterligere usikkerheten som skapes for næringslivet gjennom slike uttalelser er uheldig i lys av den allerede skjøre globale veksten og nedgangen i veksten i internasjonal handel.

– Det vil kunne føre til tekniske handelshindringer som ulike regelverk fra land til land for helse, miljø, sikkerhet og opplæring. Skal næringslivet forholde seg til ulike tollbarrierer og ulike regelverk i ulike land, blir det krevende og kostbart. Og hvis USA som verdens økonomiske stormakt, fører en mer proteksjonistisk politikk, er det ikke umulig å tenke at land og regioner som Kina og Europa vil gjøre det samme, sier Henriksen.

Henriksen er avventende til hva Trump faktisk gjennomfører av sine valgløfter.

– Det er en erfaring at kandidater blir mer ansvarliggjort i posisjon. Det som blir viktig, er ikke hva han har sagt, men hva kommer til å gjøre.

EØS - et viktig holdepunkt i en krevende tid
«Det siste halve året har vært utfordrende for EU og for Europa». Slik åpnet statsråd Elisabet Aspaker den årlige redegjørelsen for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker denne uken. Resultatet av presidentvalget i USA kan tyde på at det neste halve året blir minst like utfordrende. Det vil kreve mer av det europeiske samarbeidet, og gjør EU til en viktigere partner for Norge enn noensinne. 

-I en uke preget av mye usikkerhet er det betryggende å se at flertallet på Stortinget verner om EØS-avtalen og støtter Regjeringens ambisjon om et tettere og mer koordinert samarbeid med EU fremover, blant annet gjennom Nordisk Råd, avslutter Sturla Henriksen.