Viktige signaler om utviklingen av Svalbard

Regjeringen har nylig lagt frem stortingsmeldingen om Svalbard hvor det fremgår at hovedlinjene i norsk svalbardpolitikk ligger fast. Det fremgår også at Svalbard og Longyearbyen skal videreutvikles gjennom økt satsing på forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet. -Svalbard ligger midt i krysningspunktet for stadig sterkere globale og geostrategiske interesser. Det er positivt at regjeringen i meldingen har fokus på videreutvikling av eksisterende og nytt næringsliv som kan bidra til å opprettholde et levedyktig norsk samfunn og stadfeste Norges suverenitet på øygruppen, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Nordområdene har vært gjenstand for økende fokus fra mange aktører på grunn av sin betydning for energi, miljø og sikkerhet. Her møtes tre verdensdeler, her finnes noen av verdens største ressursforekomster av olje, gass, fisk, ferskvann, metaller og mineraler, og her krysses viktige geostrategiske interesser. Både Polhavet, de sirkumpolare landområdene og de store elvene i Nord-Russland åpnes nå stadig mer for skipstrafikk og annen kommersiell aktivitet. I dag går 80 pst. av arktiske seilinger gjennom vårt eget territorialfarvann. Skipsfarten i farvannene rundt Svalbard har også økt de senere år.

- Det er viktig å kunne håndtere aktivitetsøkningen på en sikker, miljøvennlig og effektiv måte. Den norske maritime næringen er verdensledende innen teknologi og innovasjon, og har allerede svært omfattende erfaring og kompetanse i å ta del i den type aktiviteter som vil komme i nordområdene, sier Henriksen.

Nordområdene og Svalbard har imidlertid ikke vært godt nok rustet for å kunne ta imot en aktivitetsøkning. Kapasiteten på havneanlegget i Longyearbyen er i dag begrenset. I tillegg har eksisterende kommunikasjonssystemer, som er helt nødvendige for sikker navigasjon, samt effektiv og sikker redningstjeneste, liten eller ingen dekning nord for 78. breddegrad.

Klimatiske forhold, lange avstander, og forholdsvis få stedlige ressurser gjør søk- og redningsoperasjoner, beredskapen mot akutt forurensning og opprenskningsaksjoner på Svalbard utfordrende.

- Ny havneinfrastruktur i Longyearbyen og gode kommunikasjonsløsninger for havområdene i nord, som å få på plass landbaserte AIS-basestasjoner og å utvide maritim kystradio til å dekke nordområdene, vil være viktig for videre utvikling innenfor områder som for eksempel turisme, fiskeri, logistikk og maritime tjenester, sier Henriksen.

- Betydningen av Longyearbyen som base for rednings- og forurensningsberedskap i de nordlige farvann er også avhengig av dette. Vi er meget tilfreds med at myndighetene har inngått avtale om å utvide sesongen for sysselmannens tjeneste- og beredskapsfartøy «Polarsyssel» til 270 døgn.

For å styrke mulighetene for å skape et nytt næringsløft på Svalbard vil ny nærings- og innovasjonskompetanse bringes inn. Regjeringen har derfor bevilget 3 mill. kroner til å utarbeide en egen nærings- og innovasjonsstrategi for Svalbard.

- Svalbard er porten til Arktis når du kommer sørfra, og til det Nord-Atlantiske bassenget når du kommer østfra. Hva Norge gjør – og ikke gjør – her oppe, er gjenstand for økende internasjonal oppmerksomhet og interesse. Dette bør speiles i en proaktiv nasjonal strategi, avslutter Henriksen.