Stortinget satser på skipsfart

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har i dag tatt viktige grep for å styrke miljøvennlig og samfunnsøkonomisk lønnsom transport. - Å flytte gods av vei og til sjø vil være et viktig grep for å få ned klima- og miljøutslippene. I tillegg vil det gi færre ulykker, mindre veislitasje og kortere køer, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

En samlet komité støtter forslaget om at det skal utarbeides en nærskipsfartsstrategi og fastsettes godsoverføringsmål fra vei til sjø og bane. Innen 2030 skal 30 % av veitransporten over 30 mil flyttes over på sjø eller bane. Målsettingen skal skjerpes til 50 % innen 2050. Avtalen mellom de fire borgerlige partiene bygger på et representantforslag fra KrF, som har vært til behandling i transportkomiteen.

- Det er positivt at H, FrP, KrF og Venstre er samlet rundt ambisiøse og håndfaste grep for å styrke nærskipsfarten. Arbeidet de har lagt ned i dette er imponerende, og resultatet er gledelig for alle som er opptatt av miljøvennlig godstransport, sier Henriksen.

- Konkrete mål for godsoverføring, sammen med en strategi for hvordan målene skal nås, vil gi næringen forutsigbarhet og trygghet for sine investeringer. Da kan næringen bygge nye, miljøvennlige skip, og være trygg på at det vil svare seg. Å erstatte et gammelt skip med et nytt skip halverer CO2-utslippene, sier Henriksen.

Samtidig har komiteen styrket forslaget ytterligere med to forslag. Komiteen ber regjeringen komme med en incentivordning for godsoverføring i statsbudsjettet for 2017, og at sjøfarten skal få en mer fremtredende rolle i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

- En støtte for å bruke sjøtransport i stedet for veitransport vil være et effektivt grep for å få mer gods av veiene. En slik ordning bør gå til vareeierne, slik at de kan få en motivasjon til å tenke nytt om sine logistikkløsninger. Dette har fungert i andre land og i EU, og jeg er sikker på at dette vil være en stor suksess også i Norge, avslutter Henriksen.