Store klimagevinster ved godsfrakt til sjøs

Mer gods fra vei til sjø vil gi store klimaeffekter. Energiforbruket reduseres med minst 41 prosent og CO2-utslippene med minimum 39 prosent, ifølge ny DNV GL rapport. - Sjøtransporten er den mest klimavennlige transportformen. Det vil bli mindre køer, færre ulykker og redusert veislitasje. Dette gjør godsoverføring til et klima- og transportpolitisk kinderegg, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Rapporten viser at sjøtransport har et vesentlig lavere energiforbruk og klimautslipp enn bilbaserte transportsystemer for de samme godsmengdene.

- Overføring av gods fra vei til sjø vil derfor være et betydelig bidrag til å redusere samfunnets utslipp av klimagasser, heter det i rapporten.

Rapporten viser at klimaeffekten er størst ved bruk av LNG - Liquefied Natural Gas; flytende, renset naturgass, som drivstoff om bord i containerskipene. Det kan redusere energiforbruket med opptil 74 prosent og CO2-utslippene med inntil 80 prosent.

Ved bruk av batteri i hybridløsning sammen med landstrøm vil CO2-utslippet kunne kuttes med ytterligere 10-15 prosent, ifølge rapporten. Dersom skipene kopler over til batteridrift ved inn- og utseiling til havn og bruker batteri og landstrøm under landligge elimineres utslippene til luft i tettbygde strøk.

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Rapporten presenteres på et seminar i regi av Nærskipsfartsgruppen i Rederiforbundet 16. november. Blant innlederne er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Les hele rapporten her.