Seier i Høyesterett

De 18 saksøkte bedriftene omfattet av flyteriggavtalen fikk medhold i sin anke til høyesterett om at de ansatte ikke hadde krav på at nattillegget offshore måtte medtas i pensjonsgrunnlaget i de to avtalte pensjonsordningene.

Høyesterett kom enstemmig frem til at partene i tariffavtalen har fastsatt at pensjonsgrunnlaget er regulativlønn som ikke innbefatter nattillegget og at de bedriftsvise pensjonsavtalene ikke gir de ansatte større rett en det tariffavtalen gir anvisning på.

Advokat Pål Tangen førte saken på vegne av de 18 bedriftene som alle er medlem i Norges Rederiforbund. Forbundet var dessuten partshjelp i saken representert ved advokat Viggo Bondi.

Det har vært viktig for både bedriftene og forbundet å få avklart at bedriftene har forholdt seg til gjeldende tariffavtale og nå ikke må etterregulere pensjonsgrunnlaget slik forbundene på vegne av sine medlemmer krevde.