Styrker NIS og nettolønn

Regjeringen har offentliggjort iverksettelse av flere viktige grep for å styrke det norske flagget og konkurransekraften til norske sjøfolk. Fra 1. mars 2016 oppheves fartsområdebegrensningene i NIS for konstruksjonsskip og det innføres ny nettolønnsordning for disse skipene. I tillegg erstattes dagens refusjonsordning med en ny tilskuddsordning tilpasset NIS i flere segmenter, som vil gjelde fra første sjømann. Nettolønnsordningen i NOR styrkes også for flere segmenter. Regjeringen bevilger 100 mill. kr. ekstra til ordningen.

-Regjeringen har i dag offentliggjort iverksettelse av flere viktige grep for å styrke det norske flagget og konkurransekraften til norske sjøfolk. Et stort antall skip under nasjonalt flagg er en viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende internasjonal skipsfartsnasjon, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Følgende tiltak vil ha virkning fra 1. mars 2016:

  • Fartsområdebegrensningen i NIS for konstruksjonsskip på norsk sokkel oppheves. Det innføres en nettolønnsordning for konstruksjonsskip i NIS med et støttenivå tilsvarende dagens NOR-ordning.
  • Grensen for maksimal utbetaling i tilskuddsordningen for NOR-skip i kystfart og passasjerskip i NOR i utenriksfart fjernes.
  • Det innføres en ny tilskuddsordning tilpasset NIS, som erstatter dagens refusjonsordning. Den vil gjelde fra første sjømann. Samtidig vil det stilles krav til at det knyttes opplæringsstillinger til ordningen.

-Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. En konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk vil bidra til å sikre rekrutteringen av norske sjøfolk på norskregistrerte skip, sier Henriksen.

-En konkurransedyktig ordning vil gi rederiene insentiver til å sysselsette flere norske sjøfolk. I tillegg vil rekrutteringen også styrkes gjennom økt bruk av lærlinger og opplæringsstillinger om bord, sier Henriksen.

Norges Rederiforbund vil gi regjeringen honnør for å iverksette viktige deler av den helhetlige maritime strategien. Strategien bygger på innstillingen fra fartsområdeutvalget. Med dagens endringer, samt endringen i fartsområdebegrensningen for utenriks kystfart fra 1. januar 2016, er de maritime rammebetingelsene betydelig styrket.

Henriksen mener det fortsatt er viktig at regjeringen følger opp passasjerskip i utenriksfart. -Det er viktig at regjeringen tar nødvendige skritt for å sikre en rask notifiseringsprosess i ESA når det gjelder passasjerskip i utenriksfart. Norges Rederiforbund legger til grunn at endringene trer i kraft så raskt som mulig.

Fakta:

Ved inngangen til 2016 er det 535 skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), mens det i 2006 var 629 skip i NIS. Dette er en nedgang på 94 skip (15 prosent) over en tiårs periode.

Antall skip i utenriksfart i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) har også sunket på ti år, fra 242 skip til 214 skip. Nedgangen på nærmere 30 skip utgjør 11 prosent.

Antall skip i den norskkontrollerte flåten under utenlandske flagg (register) har siden 2006 økt fra 771 til 975. Dette er en økning på over 25 prosent.

I tillegg til NOR og NIS har de norske utenriksrederiene flest skip registrert i flaggstatene Bahamas, Singapore og Malta. Flaggvalg er i stor grad styrt av skipsregisterets nivå på kvalitet og service, tilgjengelighet, pris, og ikke minst særkrav i regelverk og praksis.