Fra Øvelse TYR. Foto: Politiet.

Øvelse TYR: Viktig nasjonal kontraterrorøvelse

Color Line er denne uken deltaker på den nasjonale kontraterrorøvelsen «Tyr». Øvelsen er en årlig aktivitet som har til hensikt å øve det nasjonale krisehåndteringsapparatet i håndteringen av verstefallscenarier. Øvelsen samler nødrespons-kapasiteter, det nasjonale beslutningsapparatet og en rekke andre aktører. Tverrsektorielt samarbeid og raske beslutninger er en forutsetning for å agere i slike scenarioer.

Rederiforbundet mener at årets fokus på maritim kontraterror er særlig aktuelt, siden det direkte bidrar til vår felles og nasjonale evne til å aksjonere når andre løsningsalternativer ikke eksisterer.

Rederiforbundet har ved flere anledninger tatt til orde for økt tilgang til nødvendige helikopterressurser som har moderne kapasiteter til å operere langt til havs.

Øvelse Tyr er et eksempel på en verdifull arena der tverrsektorielle kapasiteter faktisk møtes for å løse svært krevende kriser under tidspress. Vi vet fra de siste års hendelser at terroraksjoner kan oppstå uten varsling, der målet er å påføre størst mulig skade. Det stiller enorme krav til myndighetene og alle involverte kapasiteter. 

Rederiforbundet anerkjenner derfor både det overordnede fokus, øvelsens taktiske innretning og den høye prioriteringen som gis slike øvelser.