Norsk system for rensing av ballastvann godkjent for bruk i amerikanske farvann

Det norske selskapet Optimarin er det første selskapet som får sitt system for rensing av ballastvann godkjent for bruk i amerikanske farvann.

Når det nye regelverket for rensing av ballastvann trer i kraft høsten 2017, må alle skip skal ha nødvendig renseteknologi om bord. Flere norske selskaper har utviklet teknologier for rensing av ballastvann, men nå er altså Optimarin det første selskapet som har fått sitt system godkjent for bruk i amerikanske farvann.

Ballastvannkonvensjonen, som ble vedtatt av IMO i 2004, regulerer inntak, utslipp og behandling av ballastvann og sedimenter. Konvensjon stiller krav om at alle skip skal rense sitt ballastvann før det skiftes ut og har som mål å begrense spredning av fremmede arter gjennom ballastvann. Utfordringen har vært at USA har stilt egne og strengere krav til rensingen av ballastvannet. Dermed har mange av de eksisterende rensesystemene ikke vært brukbare for skip som seiler i amerikanske farvann.

-At det nå finnes et godkjent system for amerikankse farvann vil gjøre det enklere for rederier å oppfylle kravene i konvensjonen, sier Tor Christian Sletner i Rederiforbundet. At det er en norsk produsent som står bak viser at det er stor innovasjonskraft i den norske maritime klyngen.

Ballastvannkonvensjonen stiller krav om at alle nye skip som leveres etter 24. november 2016 må ha installert rensesystem for ballastvann, såkalt Ballast Water Treatment System (BWTS). For eksisterende tonnasje betyr dette at skipene skal ha IMO godkjent utstyr for rensing av ballastvann i drift om bord, senest ved skipets første fornying av IOPPC (International Oil Pollution Certificate) etter 8. september 2017For nybygg kjølstrukket etter 8. september 2017, er det nå krav til IMO godkjent ballastvannsutstyr om bord.