Norske rederier ser markedsmuligheter i Iran

Sanksjonslettelsene som trådte i kraft i januar i år var forventet å sette fortgang i handel og investeringer til Iran. Særlig for europeiske selskaper ville det åpne seg nye markedsmuligheter. I olje, gass og maritim næring er potensialet stort for norske bedrifter. Et politisk høynivåbesøk fra Norge til Iran vil kunne bidra til å gi nyttig drahjelp til bedrifter.  

Rederiforbundet opplever stor interesse for det iranske markedet blant medlemsbedriftene, og for informasjon og avklaringer når det gjelder sanksjonsoppmykningen.  Forbundet står derfor i nær kontakt med norske, europeiske og amerikanske myndigheter, banker og forsikring, og har nylig gjennomført flere møter og arrangementer om Iransanksjonene.

-Det er viktig med tydelige og snarlige avklaringer på utestående sanksjonsutfordringer for selskaper som ønsker å gå inn i Iran. Jeg håper at det raskt finnes internasjonale løsninger som sikrer forutsigbarhet for næringslivet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen. 

Særlig omfanget og håndhevingen av gjenværende sanksjoner, ikke minst de amerikanske, har bidratt til at mange norske rederier fortsatt er tilbakeholdne med å gå inn i Iran. Blant annet har amerikanske forsikringsselskapers deltakelse i forsikringsavtaler medført utfordringer. Gjennom tett dialog mellom International Group of P&I Clubs, der Skuld og Gard er medlemmer, og amerikanske myndigheter er problemene redusert vesentlig, og er ikke lengre et avgjørende hinder for aktivitet på Iran. P&I jobber også videre med ytterligere forbedringer i forsikringsdekningen. Det er svært positivt at denne dialogen har gitt midlertidige løsninger som reduserer den kommersielle risikoen for rederier.

En annen utfordring er at norske og andre europeiske banker har en forsiktig tilnærming til Iran i frykt for å bryte amerikanske sanksjoner. Finansinstitusjoner har ikke anledning til å gjennomføre transaksjoner som involverer US dollar, og norske banker er avhengig av banker i Europa for å utføre euro transaksjoner til Iran. For bedriftene er det også krevende å oppfylle bankenes krav til dokumentasjon. Det er særlig krevende å skaffe full oversikt over hvilke iranske selskaper og personer som fortsatt står oppført på ulike sanksjonslister..

Nylige uttalelser fra både iranske og amerikanske myndigheter gir håp om enkelte endringer som vil forenkle transaksjoner med Iran. Iran har for eksempel understreket at sanksjonslettelsene ikke har gitt den økningen i økonomisk aktivitet som var ventet, og USA har kommet med uttalelser om at det kan åpnes for begrenset bruk av dollar.