"Nattilleggsaken" er berammet for Høyesterett

Ankeforhandlingene om hvorvidt nattillegget offshore skal medregnes i pensjonsgrunnlaget er berammet for Høyesterett tirsdag 7. juni kl. 09:00 – det er satt av 2,5 dag.

Prosessfullmektig for de 18 ankende bedriftene er advokat Pål Tangen. Norges Rederiforbund ved advokat (H) Viggo Bondi har erklært partshjelp i saken.