Nærskipsfarten - en del av løsningen

EU-Kommisjonen la 20. juli frem et lovforslag om nasjonale utslippsreduksjonsmål i sektorer som ikke er omfattet av EUs kvotehandelssystem: transport, landbruk, avfall og bygg. Dette kan være positivt for nærskipsfarten, mener Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. – Skal Norge redusere utslippene på en kostnadseffektiv måte, må store deler av kuttene tas i transportsektoren. Mer gods fra land til sjø er en viktig del av løsningen, både for klimaet og for et mer bærekraftig transportsystem.

Dette er første gang Norge skal være en del av dette systemet – enten bilateralt eller gjennom EØS-avtalen - og slik bidra til at EU når forpliktelsene som ble satt i fjorårets klimaavtale under COP21  i Paris. Med utgangspunkt i BNP har EU-Kommisjonen regnet seg frem til hva som er rimelig at de individuelle EU-landene og Norge kan klare å ta av utslippskutt for å nå målet om å redusere klimautslippene i disse sektorene med 30 % innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå. Det langsiktige målet er å redusere EUs totale klimagassutslipp med 80 % innen 2050, sammenlignet med 1990-nivå.

Dagens lovforslag fastsetter ikke et endelig mål for Norge, men indikerer at med utgangspunkt i BNP som beregningsgrunnlag vil det endelige utslippsreduksjonsmålet for Norge ligge tett opp mot 40 %, tilsvarende utslippsreduksjonsmålet for Sverige.

EU-Kommisjonen la også frem en strategi for avkarbonisering av transportsektoren i dag. I denne påpekes det at nærskipsfarten spiller en viktig rolle i et bærekraftig transportsystem, og at det må tilrettelegges for økt bruk av sjøveien.

Henriksen adresserte nærskipsfartens rolle i klimaarbeidet på et seminar i Brussel i mars i år sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen og EU-Kommisjonen. – Nærskipsfartens potensiale til å bidra til gode klimaløsninger, både i Europa og i Norge, er stort. Det er oppmuntrende å se at dette reflekteres i EUs klimapolitiske ambisjoner, og vi håper at det vil følges opp nasjonalt med gode løsninger som flytter gods fra vei til sjø så det monner, avslutter Sturla Henriksen.