Høyesterett har fastslått at losse- og lastemonopolet er ulovlig

Høyesterett i plenum traff i dag avgjørelse med 10 mot 7 stemmer i den såkalte Holship-saken. Spørsmålet i saken var hvorvidt fortrinnsretten til fordel for Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på kommunale havner, som har vart i om lag 100 år, er lovlig slik at andre ikke kan starte losse- og lastevirksomhet her.  Saken var knyttet direkte til at Holship ble boikottet av NTFs medlemmer i Drammen havn. 

Høyesterett sitt flertall kom til at boikotten hadde et rettsstridig formål og dermed ulovlig etter boikottloven, fordi den er i strid med etableringsretten etter EØS-avtalens art. 31.  Avgjørelsen er i overenstemmelse med en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. 

Det er litt tidlig å ha full oversikt over de ulike konsekvensene av avgjørelsen. Advokatfirmaet Kvale, som har ført saken for Holship, har for sin del foreløpig påpekt at a) nå kan «alle» starte losse- og lastetjenester ved norske havner. NTF vil ikke lenger ha rett til å foreta boikott med grunnlag i fortrinnsretten da fortrinnsretten er ulovlig b) endringen gjelder over hele landet og den gjelder umiddelbart c) Norge kan utvikle langt mer effektive losse- og lastetjenester ved at det er den som leverer den beste tjenesten som vil vinne frem og d) mange losse- og lastekontorer i NTF vil klare seg greit, men de må akseptere at det enkelte steder vil bli konkurranse. 

Høyesterett sin avgjørelse kan lastes ned her