Felles innspill til ny havpolitikk

Lederne i Norsk olje- og gass, Norges Rederiforbund, Sjømat Norge, Fiskarlaget og Norsk Industri overleverte i dag et felles innspill til regjeringens og partienes arbeid med ny havpolitikk.

Norge er verdens fremste havnasjon. I møtet med, og i mestringen av havet, har Norge utviklet kompetanse og næringer som i dag er i verdensklasse.

Sjømatnæringen, skipsfart, offshoreolje- og gassvirksomhet, med tilhørende landanlegg og leverandørindustri, sysselsetter hundretusenvis av nordmenn, og bidrar med en verdiskaping som gjør det mulig å ha et av verdens høyeste velferdsnivå. Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vi har en vesentlig del av verdiskaping og sysselsetting i havrelatert næringsliv. 

Lederne for de fem organisasjonene mener at fremtidens havnæringer i hovedsak vil utvikle seg basert på allerede eksisterende næringer, og i samspillet og skjæringspunktet mellom disse. Et hovedelement i havpolitikken må derfor være å legge til rette for positiv utvikling av eksisterende næringer. En målrettet satsing på og fortsatt utvikling av havnæringene vil bidra til økt økonomisk vekst og sysselsetting i Norge i lang tid fremover.

Rapporten legger vekt på fem viktige tiltak for å bygge Norges posisjon som havnasjon:   

  • Fremtidens havnæringer vil i hovedsak utvikle seg basert på allerede eksisterende næringer, og i samspillet og skjæringspunktet mellom disse. Et hovedelement i havpolitikken må derfor være å legge til rette for positiv utvikling av eksisterende næringer gjennom konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår.

  • Kunnskapsoverføring mellom de eksisterende havnæringene vil være avgjørende for å lykkes med nye næringsaktiviteter i havet. Skal Norge opprettholde sin posisjon som en ledende havnasjon vil det være viktig å stimulere til at forskning, innovasjon, teknologiutvikling og ny kunnskap i større grad overføres på tvers av de havbaserte næringene. Det bør derfor iverksettes et forskningsprogram for å kartlegge og utnytte slike synergier havnæringene imellom.

  • Et grunnleggende element i havpolitikken må være å iverksette et stort forskningsprogram for å få økt kunnskap om hva som finnes i havet og på havbunnen som kan danne grunnlaget for næringsutvikling. Det må også være et mål å få en rask realisering av Ocean Space Centre i Trondheim, som vil styrke næringsrettet forskning på havbasert virksomhet.

  • For å sikre internasjonalt forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår som muliggjør utvikling av eksisterende og nye havnæringer er det viktig at norske myndigheter fører en offensiv handelspolitikk som ivaretar Norges eksportinteresser. Det er også viktig å sikre internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår for norsk eierskap.

  • For å møte fremtidens behov er det avgjørende at det legges til rette for at fjord-, kyst- og havarealet kan nyttiggjøres til næringsaktivitet på en forsvarlig måte. Det er derfor nødvendig å sikre bedre samhandling mellom næringene og forvaltningsinstansene, slik at prosessene blir mer ryddig, interessekonfliktene blir avklart raskere, og endelige vedtak blir fattet tidligere.