Formuesskatt på næringsrelatert, arbeidende kapital må fases ut raskt

Alliansen for norsk, privat eierskap møtte finansminister Siv Jensen 18. november og ba regjeringen legge frem en konkret plan for hvordan formuesskatten på arbeidende kapital kan fases ut i løpet av neste stortingsperiode.

- Det er positivt at regjeringen har foreslått et skille mellom arbeidende kapital og ikke-arbeidende kapital, der verdsettelsen av arbeidende kapital reduseres til 90 pst i 2017 og 80 pst i 2018. Vi mener arbeidende kapital bør fritas for formuesskatt. På veien mot et endelig fritak, så bør formuesskattesatsen på arbeidende kapital reduseres ytterligere, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Både Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har i sine merknader pekt på at de ønsker å fase ut formuesskatten på arbeidende kapital ved å sette satsen til null.

Alliansen mener Statsbudsjettforslaget fra regjeringen er i tråd med skatteforliket, men i lys av at norsk økonomi er inne i en stor, strukturell omstilling, bør stortingsbehandlingen føre til at hele verdsettelsesrabatten på 20 pst for aksjer og driftsmidler blir innført i 2017.

Alliansen for norsk, privat eierskap består av NHO, Virke, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Maskinentreprenørenes Forbund, NORSKOG, Bedriftsforbundet, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Skogeierforbund, Regnskap Norge og Norges Rederiforbund.

Link til brev til finansminister Siv Jensen.