Flere skip og rigger i opplag i 2016

Antall skip og rigger i opplag vil fortsette å øke i løpet av 2016. Det viser Norges Rederiforbunds Konjunkturrapport 2016. Innen utgangen av juni forventes 111 skip og 23 rigger å ligge i opplag. -Det er krevende tider for hele den maritime næringen. Vi har opplevd et brått og kraftig omslag i offshoremarkedene. Innen utgangen av 2016 forventes det at om lag hver femte ansatt i rederiene er sagt opp eller permittert, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

-Nå ser vi for alvor de store ringvirkningene av nedtrekket i aktivitet på offshoresiden. Situasjonen er svært krevende og vi forventer at det vil bli enda tøffere gjennom året. Selskapene gjør nå hva de må for å overleve; de reduserer kostnader ved å legge fartøyer i opplag, reduserer antall ansatte og reforhandler lån med banker og obligasjonseiere. -Det må også forventes endringer i selskapsstrukturer og på eiersiden, sier Henriksen.

-Det er vanskelig for alle som rammes, både for ansatte og for eiere. Norske rederier er hovedmotoren i den maritime klyngen. Hele verdikjeden preges når rater synker og når rigger og skip går i opplagsbøyene. Vi er bekymret for at store deler av vår hjemlige maritime verdikjede kan miste kompetanse og kapasitet på en måte som svekker vekstkraften og innovasjonsevnen i det norske miljøet fremover, sier Sturla Henriksen.

Undersøkelsen, som er gjort blant Rederiforbundets medlemmer, viser at om lag 60 prosent venter at driftsresultatet vil svekkes i 2016. Totalt forventes det at omlag 4 000- 4 500 ansatte vil bli permittert eller sagt opp, mot 7300 i 2015. Det kraftige fallet i oljeprisen, med påfølgende reduksjoner i oljeselskapenes lete- og utbyggingsaktivitet, har ført til at offshore service-rederienes inntekter falt med nærmere 10 prosent i 2015.

23 prosent av rederiene forventer dog bedret driftsresultat i 2016. Dette er i all hovedsak tradisjonell skipsfart innen deep sea og short sea segmentene. For disse rederiene er det særlig lave bunkerspriser og en svekket kronekurs som gir positiv effekt.

-Norges maritime næring er en global kompetansenæring med en sterk posisjon i markeder over hele verden. Norges ledende internasjonale posisjon i næringen er skapt gjennom kontinuerlig innovasjon og fornyelse, og det er gledelig at den norske flåten opprettholder sin posisjon som verdens 6. største målt i verdi, sier Henriksen.

Norge er et lite land med en åpen økonomi. Det gjør at de store økonomiske, politiske, sosiale og sikkerhetsmessige utfordringer som nå preger verden påvirker oss både direkte og sterkt.

-Derfor er det viktig at den maritime politikken er forutsigbar og konkurransedyktig. Vi er fornøyd med at regjeringen har gjennomført endringer gjennom sin Maritime Strategi. Nå er det viktig at de følger opp og sikrer stabile og konkurransedyktige rammevilkår til bedrifter, ansatte og eiere, sier Henriksen.      

Norge er en av verdens største maritime nasjoner og havets ressurser vil være viktige for å sikre bærekraftig vekst i verden i tiden fremover. Med en befolkningsøkning på to milliarder mennesker innen 2050 vil behov for mer energi, transport, mineraler og mat øke betydelig, og en stor del av dette vil måtte dekkes av havets ressurser.

Norges Rederiforbunds Konjunkturrapport 2016 ble overlevert statsminister Erna Solberg 29. mars 2016.

Konjunkturrapport 2016 Norsk

Maritime Outlook 2016 English version