ESA har godkjent norsk incentivordning for sjøtransport

EFTAs overvåkningsorgan ESA, har godkjent en norsk incentivordning for sjøtransport som skal fremme overføring av last fra vei til sjø. Støtteordningen er ment å sette fart i utviklingen av miljøvennlig energiteknologi og oppmuntre til et fraktbytte fra vei til sjø.

Ordningen innebærer at tilbydere av kystfart eller nærskipsfart kan få støtte dersom de unngår frakt langs veiene og skaper miljøgevinster og bredere sosiale gevinster i Norge.  ESA har godkjent et årlig budsjett for ordningen på 60 mill. kroner, og norske myndigheter har bevilget 30 mill. kroner til ordningen i 2017.  Støtten kan gis direkte til redere som gjennom en forretningsplan kan dokumentere at støtten vil bidra til et modalt skift fra vei til sjø. Det kan gis støtte til å utbedre dagens tilbud eller opprettelse av nye ruter.  Det anslås at ordningen vil bidra til en overføring av last fra vei til sjø tilsvarende 100 - 300 mill. tonnkilometer, omregnet betyr dette 20.000 - 60.000 færre trailere på norske veier.

- Dette er en ordning som har vært etterspurt av næringen over lang tid. Det som nå er avgjørende er at næringen involveres i utviklingen av ordningen, slik at den blir mest mulig treffsikker. På lengre sikt bør også bevilgningen på 30 mill. kroner til ordningen øke, slik at det blir et effektivt virkemiddel for å flytte gods fra vei til sjø i tråd med Stortingets ambisjoner,  sier Amund Drønen Ringdal, direktør for næringspolitikk  i Norges Rederiforbund.

Klimagevinstene ved å overføre last fra vei til sjø er store. En fersk rapport utarbeidet av DNV GL i samarbeid med Rederiforbundet viser at man ved å overføre last fra vei til sjø kan redusere energiforbruket med minst 41 prosent og CO2-utslippene med minst 39 prosent.

Denne rapporten viser at det er på høy tid at vi får på plass treffsikre og konkrete virkemidler for å oppnå målet om å flytte last fra land til sjø. Sjøtransport er den mest klimavennlige transportformen, og det ligger et stort uutnyttet potensiale i godstransport på sjø som vil gi store samfunnsøkonomiske besparelser i form av lavere utslipp, mindre vedlikehold av veier, færre køer og ulykker på veiene» sier Ringdal.

Norske myndigheter planlegger å innføre støtteordningen tidlig i 2017.

Les mer om godkjennelsen fra ESA her: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/208-16-COL.pdf